BBC Cymru Fyw

Llyfrgell Genedlaethol: Dros £150,000 wedi tribiwnlys

Alun Jones
Uned Wleidyddol

Published

Ar ôl tribiwnlys cyflogaeth talodd y Llyfrgell Genedlaethol gyfanswm o £153,848 i ddau gyn-aelod staff, yn ôl cyfrifon blynyddol.

Y llynedd dyfarnodd tribiwnlys cyflogaeth fod dau uwch reolwr wedi cael eu diswyddo'n annheg.

Ar ôl yr achos galwodd un o'r gweithwyr, Arwel Jones, am ymchwiliad annibynnol ac ymddiheuriad am yr hyn oedd wedi achosi'r sefyllfa arweiniodd at y diswyddiadau.

Daeth y tribiwnlys i'r casgliad na ddylai swyddi Mr Jones a rheolwr arall, Elwyn Williams, fod wedi eu hisraddio yn sgil pryderon am wobrwyo a rheoli un o dendrau'r llyfrgell.

Yn ôl y cyfrifon, talwyd iawndal o £71,890 i un ohonyn nhw yn ystod 2014-15 a thalwyd tâl diswyddo o £53,498 ac iawndal o £28,460 i'r llall.

Fe aeth Mr Jones a Mr Williams â'r llyfrgell i dribiwnlys wedi i'w swyddi gael eu hisraddio o ddwy radd cyflog.

Yn ogystal â'r £153,848 gafodd ei dalu i'r ddau gyn weithiwr, dywed y Llyfrgell fod £53,000 wedi ei wario ar gostau cyfreithiol y tribiwnlys.

Golygai hynny fod cyfanswm gwario ar yr achos yn £206,000.

£601,544

Cynigiodd y llyfrgell gynllun ymadael gwirfoddol i'w staff yn ystod y flwyddyn ac, yn ôl y cyfrifon blynyddol, gadawodd naw aelod staff cyn 31 Mawrth 2015 ar gost o £601,544.

Derbyniodd 18 aelod staff arall y telerau a oedd yn cael eu cynnig a byddan nhw'n ymadael â'r llyfrgell yn ystod blwyddyn ariannol 2015-16 ar gost o £752,230.

Mae'r llyfrgell hefyd yn nodi bod y costau yn sgîl y tân yn y Llyfrgell ar 26 Ebrill 2013 wedi cael "effaith sylweddol".

Mae'r llyfrgell wedi cyfarwyddo cynghorwyr cyfreithiol "i wneud hawliad am gostau yn erbyn y contractwr a oedd yn gyfrifol am achosi'r tân. Ond ystyrir y bydd canlyniad yr ymgyfreitha hwn yn rhy ansicr i gydnabod unrhyw gostau a gaiff eu hadfer yn y datganiadau ariannol hyn".

Bydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad yn craffu ar gyfrifon 2014-15 ddydd Mawrth.

Straeon perthnasol

  • Llyfrgell Genedlaethol: "Dim hyder"