Ateb y Galw: John Pierce Jones

Cyhoeddwyd

Yr wythnos yma John Pierce Jones sy'n Ateb y Galw wedi iddo gael ei enwebu gan yr actores Rhian Morgan.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Cerdded am y tro cynta mewn cae gwair yn Niwbwrch, Ynys Môn, ac fy nhaid yn curo ei ddwylo ac yn agor ei freichiau i fy nerbyn i.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Marilyn Monroe. Mi roedd 'na ffilmiau yn y pentra' bob nos Fawrth a nos Iau gyda'r Môn Mobile Cinema. Ffilm i blant yn gynta', a wedyn ffilmiau eraill yn hwyrach.

Ro'n i wrth fy modd efo Doris Day hefyd. Roedd hi'n actio mewn petha fel 'Calamity Jane', a dwi'n cofio meddwl mai gwraig fel 'na ro'n i ishio rhyw ddydd!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Ro'n i'n blismon yn Nolgellau yn y 1960au, a bryd hynny roedd 'na fysiau double-decker yn cael eu defnyddio i fynd â gweithwyr o'r dre i Drawsfynydd a llefydd eraill. Roedd y bysiau 'ma'n cael eu cadw yn y maes parcio ar y Marian.

Un diwrnod nes i roi cymorth i fws ddod allan o'r Marian i'r ffordd fawr ar waelod y bont yn y dre. Ar ôl i mi stopio'r traffig, a chael dipyn o strach, fe lwyddodd y bys i ddod allan, mynd i dop y bont a throi i'r dde am gyfeiriad y Bala.

Heb i mi ddeall, mi roedd y bws yn cael ei ddwyn gan griw o fois o Fanceinion ac i ffwrdd a nhw... nes i ddim cyfaddef mod i 'di eu helpu nhw ar y pryd!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Mis Awst yn Wembley. Mi 'na'th Iwan fy mab sgorio yn rownd derfynol Cwpan Rygbi'r Gynghrair Ysgolion Prydain - The Schools Challenge Cup. Yn y papurau dywedodd ambell i newyddiadurwr mai hwn oedd un o'r ceisiau gorau i'w sgorio yn Wembley.

ffynhonnell y llun, Twitter
disgrifiad o’r llunMae tîm Rygbi'r Gynghrair Ysgol Glantaf yn dipyn gwell 'na thîm pêl-droed Bryncoch!

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes, mae gen i lot fawr, allai sgwennu tua pum tudalen ohonyn nhw. Mi fyddai'r wraig yn dweud chwyrnu.

I ddweud gwir ro'ni'n actio efo Timothy Spall ar ffilm o'r enw 'Lucky Break' rhai blynyddoedd yn ôl. 'Na'th o fy nghlywed i'n chwyrnu rhywbryd a dweud mod i fel warthog yn chwyrnu.

Dwi hefyd yn un drwg am fwyta sothach - McDonalds, KFC... 'dwi wrth fy modd efo nhw.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn. Ges i fy magu yn agos i fanna ac mae 'na rywbeth arbennig am y lle. Fy ewythr oedd y peilot olaf yno. Ma'n le celtaidd, hudolus a dwi'n teimlo'n hun yn newid pan fydda i yno.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Yn Port-au-Prince, Haiti, y noson gynta i Iwan fy mab aros gyda ni. Ro'n i wedi ei gyfarfod o o'r blaen, ond dwi'n cofio y noson gynta iddo aros gyda ni fel teulu. Mi roedd 'na ymladd tu allan, sŵn gynnau, ond roedda ni wrth ein boddau i gael Iwan yn ei bywydau yn barhaol.

disgrifiad o’r llunJohn a'i fab, Iwan, yn paratoi i hwylio

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Styfnig. Caredig. Sentimental.

Beth yw dy hoff lyfr?

Dwi'n hoff iawn o lyfrau ditectif, ond dwi'n meddwl mai 'O law i law' 'di'n hoff lyfr i. Dwi'n cofio pan ro'n i tua 12 oed ac yn sâl, daeth mam â llyfr i mi, a do'n i ddim yn medru stopio'i darllen hi unwaith 'nes i ddechrau - y llyfr cynta' i mi ei ddarllen o glawr i glawr.

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Mae genai bâr o sgidiau braf iawn, suede. Dwi 'di torri bodia'n nhraed felly ma'n anodd cael pâr o sgidiau cyfforddus, ond ma' rhain mor gyfforddus.

Mae 'na dipyn o stâd arnyn nhw bellach felly dwi'n trio cael gafael ar rhai tebyg ar y we - ond heb lwc hyd yma.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Dwi wrth fy modd efo ffilmiau yn ymwneud â'r Maffia, ac mi wel'is i 'Godfather 2' yn ddiweddar. Mae hi'n wych o ffilm ac mae Robert De Niro yn arbennig ynddi.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fydda'n chwarae dy ran di?

Rod Steiger. Roedd o'n actor gwych, ac yn digwydd bod roedd o'n foi eitha mawr hefyd sy'n helpu.

disgrifiad o’r llunArthur Picton a Wali Tomos cyn brwydr fawr Maes Dulyn?

Dy hoff albwm?

Dwy albwm y Beatles sy'n dod i'r amlwg yma. 'Hard Day's Night' am resymau sentimental - hon oedd y record gyntaf i mi ei phrynu. Ond mi fyswn i'n gorfod dewis 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' oherwydd y miwsig, mai'n hollol wych.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn?

Dwi'n foi pwdin, er mai anaml fydda i'n cael y dyddiau 'ma. Rhywbeth huefnog dwi'n ei fwynhau - eton mess, pavlova neu crème brûlée. Ond dim byd rhy iach efo gormod o ffrwythau.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Richard Branson, er mwyn i mi gael gweld am ddiwrnod sut beth ydi hi i gael gymaint o arian.

disgrifiad o’r llun"Mae gynnon ni bres Tecwyn! Be am brynu'r boi bach Bale 'na o Real Madrid?"

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesa?

Huw Chiswell

Pynciau Cysylltiedig