Gwrthod datblygiad tai yn Nhrefdraeth, Sir Benfro

Cyhoeddwyd

Mae datblygiad tai dadleuol yn Nhrefdraeth yn Sir Benfro wedi cael ei wrthod gan Awdurdod Parc Arfordir Penfro.

Y cynllun oedd i adeiladu 35 o dai yn Feidr Eglwys, gyda rhai o'r rheiny'n dai fforddiadwy.

Cafodd grŵp ei sefydlu i wrthwynebu'r datblygiad. Roedd Cyngor Tref Trefdraeth hefyd yn gwrthwynebu'r cynllun.

Er bod rhaid o'r tai yn rhai fforddiadwy, roedd ymgyrchwyr yn poeni y byddai'r mwyafrif yn ddrud ac y bydden nhw'n cael eu prynu fel cartrefi gwyliau neu gartrefi i bobl wedi ymddeol.

Gwrthwynebwyr

Roedd gwrthwynebwyr y cynllun yn dweud fod 40% o'r tai yn ardal Trefdraeth yn gartrefi gwyliau, ond 24% yw ffigwr swyddogol y Parc Cenedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Harries, sydd yn gynghorydd sir dros Drefdraeth: "Mae hi'n hanfodol i ddarparu tai fforddiadwy ond mae hyn yn mynd yn erbyn y Cynllun Datblygu Lleol sydd yn dweud taw 20 o dai oedd i fod ar y safle."

Ychwanegodd y cynghorydd: "Mae'r boblogaeth yn Nhrefdraeth yn treblu yn ystod yr haf - mae'n rhaid gofyn pwy fydd yn prynu y tai yma - beth yw'r farchnad?"

Traffig

Fe ddisgrifiwyd y cais fel "gor-ddatblygiad" gan aelod arall David Ellis, oedd yn bryderus "ynglŷn ag effeithiau'r traffig" ar hyd y ffyrdd gwledig o gwmpas y safle.

Roedd y Cynghorydd Mike Evans o blaid y tai fforddiadwy, ond ei fod o'r farn bod yr unedau yn cael eu "gwasgu i mewn" i'r safle.

Fe wnaeth perchnogion y tir dan sylw wrthod gwneud sylw am unrhyw benderfyniad i apelio yn erbyn y canlyniad wrth iddyn nhw adael y cyfarfod cynllunio.

Roedd swyddogion wedi awgrymu y dylai'r cais gael ei ganiatau.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tai i gael eu hadeiladu ar y safle yma yn Nhrefdraeth