Claf yn dianc: Cyfarfod cyhoeddus yn Llanfairfechan

  • Cyhoeddwyd
cyfarfod
Disgrifiad o’r llun,
Roedd arweinwyr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Heddlu'r Gogledd yn y cyfarfod cyhoeddus

Fe ddaeth dros 70 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn Llanfairfechan nos Iau, wedi i lofrudd oedd yn glaf mewn uned ddiogel ar gyrion y pentref fethu dychwelyd yno'r wythnos diwethaf.

Fe gafodd Richard Bracken ei ddarganfod yn Llundain ddiwrnod yn ddiweddarach.

Roedd rhai wedi bod yn feirniadol o'r Heddlu a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am beidio rhoi digon o wybodaeth yn gynt i'r cyhoedd.

Pan fethodd Richard Braken a dychwelyd i uned Tŷ Llywelyn yn Llanfairfechan yr wythnos diwethaf, wnaeth yr heddlu na'r bwrdd iechyd ddim dweud ar unwaith pwy oedd o na rhannu gwybodaeth am ei gefndir troseddol.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fethodd Richard Braken a dychwelyd i uned Tŷ Llywelyn yn Llanfairfechan yr wythnos diwethaf

Ddechrau'r wythdegau roedd y dyn 48 oed, oedd yn cael ei adnabod fel Richard Dennick ar y pryd, wedi llofruddio'r Canon Alun Jones mewn ymosodiad gwaedlyd yn Llanberis.

Roedd nifer yn Llanfairfechan yn teimlo y dylen nhw fod wedi cael gwybod am fanylion Mr Braken yn gynt.

Roedd arweinwyr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Heddlu'r Gogledd yn y cyfarfod cyhoeddus i egluro sut y gwnaethon nhw eu penderfyniadau.

Mi bwysleision nhw fod 'na gydbwysedd rhwng rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd ac achosi braw diangen.

Mi ddiolchodd y Bwrdd i'r gymuned yn Llanfairfechan am eu cefnogaeth i'r uned a'i chleifion.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 70 yn y cyfarfod nos Iau

Ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, dywedodd Dr Sandeep Mathews, Ymgynghorydd Seiciatreg Fforensig, bod "rhoi cyfnodau i gleifion yn y gymuned yn rhan o'r broses o drin ac adsefydlu er mwyn paratoi pobl ar gyfer dychwelyd i'r gymuned yn yr hirdymor."

Ychwanegodd bod unrhyw benderfyniad i ganiatáu hynny yn cael ei gymryd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, ond yn cael ei asesu'n barhaus gan staff Clinigol.

Wrth ryddhau gwybodaeth, dywedodd fod gan y bwrdd iechyd "ddyletswydd o gyfrinachedd i amddiffyn diogelwch a lles cleifion. Rhaid i unrhyw ddatgeliad gael ei wneud yn bwyllog."

"Mae'r gymuned hon wedi bod yn anhygoel o gefnogol i'r uned. Mae angen i mi ddiolch i chi. Mae'r cleifion yn mynd i siopau lleol, ac maent yn mynd o gwmpas y pentref."

Dywedodd Richard Debicki, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gogledd Cymru bod "ymdrech enfawr" wedi'i wneud i ddod o hyd i Mr Bracken ar ôl iddo ddiflannu, gan gynnwys defnyddio hofrennydd, timau chwilio daear a chyflwyno staff ychwanegol i blismona'r gymuned.