Cyngor Nyrsio: Adroddiad iaith

Cyhoeddwyd

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad wedi ymchwiliad i ddiffyg gweithrediad cynllun iaith Gymraeg y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Fe ddechreuodd yr ymchwiliad wedi i gôd ymarfer newydd y cyngor nodi "y dylai nyrsys a bydwragedd cofrestredig allu cyfathrebu yn glir ac yn effeithiol yn y Saesneg".

Yn ôl y comisiynydd, fe achosodd hyn "amheuaeth na wnaeth y sefydliad ystyried ei gynllun iaith Gymraeg wrth ddiwygio ei god ymarfer".

Mewn datganiad bnawn Llun, fe ddywedodd y comisiynydd:

"Ar y sail na aseswyd oblygiadau ieithyddol y cod ymarfer diwygiedig i sicrhau eu bod yn cyflawni ymrwymiadau cynllun iaith Gymraeg y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, cesglir bod y corff wedi methu â chyflawni cymal 9 o'r cynllun hwnnw."

Yn ei hadroddiad, mae'r comisiynydd yn gwneud pedwar argymhelliad i'r Cyngor:

  • ailedrych ar sut y mae'n asesu goblygiadau ieithyddol ei bolisïau a'i fentrau newydd er mwyn sicrhau ei fod yn diwallu gofynion ei gynllun iaith Gymraeg yn llawn
  • ailystyried y cod ymarfer diwygiedig yr ymgynghorwyd arno yng nghyswllt yr iaith Gymraeg
  • diwygio ei ganllawiau i staff ar sut i gynnal dadansoddiadau o effaith polisïau ar gydraddoldeb er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu dyletswydd statudol y corff i asesu goblygiadau ieithyddol polisïau a mentrau newydd o dan ei gynllun iaith Gymraeg.
  • gosod trefniadau ar droed ar gyfer cadw cofnod cynhwysfawr o'r ystyriaeth a roddir i oblygiadau ieithyddol ei bolisïau a'i fentrau newydd.