Cynllun i daclo diwethdra ymysg pobl ifanc di-waith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y nod ydi cael mwy o bobl ifanc mewn i waith

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i geisio lleihau'r nifer o bobl ifanc sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Nod y prosiect gwerth £11.2m yw cefnogi 1,500 o unigolion rhwng 16 a 24 i gael gwaith yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae £6.8m o'r arian yn dod o gyllid Ewropeaidd a'r gobaith hefyd yw i'r cynllun gynorthwyo 6,000 o bobl ifanc, meddai'r llywodraeth.

Fore Mercher mae'r ystadegau diweddaraf ynghylch y nifer sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) yng Nghymru yn cael eu cyhoeddi.

O dan y prosiect fe fydd unigolion yn cael cymorth gan fentoriaid a chynghorwyr cyflogaeth yn 52 o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Cymru. Bwriad hynny ydi goresgyn rhai o'r rhwystrau sy'n eu hwynebu, fel diffyg hyder, sgiliau neu brofiad.

Nod arall yr arian yw ceisio mynd i'r afael â'r anawsterau sy'n gallu rhwystro pobl ifanc rhag cael gwaith, megis costau teithio neu brynu dillad addas.

'Trawsnewid bywydau'

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ei bod yn "awyddus i sicrhau bod gan bobl ifanc yng Nghymru'r sgiliau a'r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni hyd eithaf eu gallu."

Ychwanegodd Lesley Griffiths: "Mae lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn un o'n blaenoriaethau allweddol.

"Bydd y cyllid yr wyf yn ei gyhoeddi heddiw yn helpu i drawsnewid bywydau miloedd o bobl ifanc yma yng Nghymru. Bydd y gefnogaeth ddwys ac unigol gan fentoriaid profiadol yn sicrhau bod gan bobl rhwng 16 a 24 oed yr hyder, y sgiliau a'r cyngor sydd eu hangen arnynt i ailymuno â byd addysg, dilyn hyfforddiant neu sicrhau swydd."