Gorchymyn cymunedol i ddyn 'peryglus'

Cyhoeddwyd

Mae dyn, sydd wedi treulio 15 mlynedd yn y carchar am herwgipio a threisio, wedi cael gorchymyn cymunedol am ei fod yn euog o ymosodiad rhyw ar ferch ar Ynys Môn pan oedd yn ei arddegau.

Roedd Jaswinder Grewal, 45 oed, wedi gwadu tri chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar blentyn yng nghanol yr wythdegau.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug nad oedd ganddo record ar y pryd.

Ond ar ôl hynny cyflawnodd nifer o droseddau difrifol, gan gynnwys ymosod yn anweddus ar wraig ar ôl dwyn wrthi ym 1989, a digwyddiad hynod ddifrifol ym 1999 pan herwgipiodd wraig oedd yn hollol ddieithr iddo a'i chamdrin yn rhywiol a'i threisio am oriau.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Karl Scoltz, fod y diffynnydd wedi ei ddychwelyd i'r carchar unwaith yn barod ar ôl i eitemau, gan gynnwys rhaff, tâp a phastwn, gael eu darganfod yn ei fan a bod hyn yn awgrymu ei fod yn cynllunio ymosodiad arall.

Yn beryglus iawn

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod Grewal yn beryglus iawn i'r cyhoedd, yn enwedig menywod.

"Nid yw'n orddweud fod yna bryder gwirioneddol y gallech chi gael eich rhyddhau i'r gymuned heb arolygiaeth na goruchwyliaeth," meddai.

Dywedodd mai'r ffordd orau o ddiogelu'r cyhoedd fyddai trwy gyflwyno gorchymyn cymunedol wedi ei oruchwylio am dair blynedd.

Bydd rhaid i Grewal fyw yn hostel Tŷ Newydd ym Mangor am 12 mis. Fydd e ddim yn cael gyrru cerbyd heb hysbysu'r awdurdodau a bydd ar restr troseddwyr rhyw am oes.

Dywedodd y barnwr fod y ferch ddioddefodd yr ymosodiad yn yr wythdegau wedi ei bygwth ac na aeth hi at yr awdurdodau tan 2013.

Clywodd y llys fod yr ymosodiad wedi cael effaith fawr arni. Roedd yn cael hunllefau, ac effeithiodd ar ei pherthynas gyda'i gŵr a'i phlant.

Mae hi wedi methu â pharhau i weithio mewn swydd lle roedd parch mawr iddi.