'Pryderon difrifol' am addysg bydwragedd yn y gogledd

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad wedi nodi "pryderon difrifol" am addysg a goruchwyliaeth i fydwragedd yng ngogledd Cymru.

Yn ôl y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) - oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliadau i'r system - mae angen sicrhad bod safonau'n cael eu cynnal, a bod diogelwch y cyhoedd yn cael ei amddiffyn.

Fe gafodd ymweliadau eu cynnal ym mis Gorffennaf, gan ganolbwyntio ar raglenni Prifysgol Bangor a chynllun arall sy'n cael ei reoli gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Dywedodd y cyngor y byddai'n gweithio'n agos gyda'r ddau sefydliad er mwyn ceisio gwella.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ei fod wedi gweithio'n agos gyda Phrifysgol Bangor a'r Awdurdod Goruchwylio Lleol i ymateb i'r darganfyddiadau a datblygu cynllun gweithredu.

'Pryderon difrifol'

Fe ddywedodd yr NMC ei fod wedi siarad gyda nifer o bobl, gan gynnwys myfyrwyr, defnyddwyr y gwasanaeth ac aelodau o dimau'r rhaglenni.

Daeth yr ymchwiliadau i'r casgliad nad oedd nifer o safonau yn cael eu cyrraedd.

Fe ddywedodd Jackie Smith - prif weithredwr yr NMC: "Mae'r adroddiadau wedi'r arolwg arbennig yn dangos bod pryderon difrifol am raglenni addysgu bydwragedd yng ngogledd Cymru.

"Dy'n ni angen sicrhad bod ein safonau addysg a goruchwyliaeth i fydwragedd yn cael eu cyrraedd, a bod diogelwch y cyhoedd yn cael ei amddiffyn."

Ychwanegodd y bydd y cyngor "yn gweithio'n agos gyda Phrifysgol Bangor, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a rhanddeiliaid eraill er mwyn gwella'r sefyllfa".

'Croesawu'r adroddiadau'

Mewn ymateb, dywedodd yr Athro Angela Hopkins, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwragedd gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "Rydym yn croesawu'r adroddiadau yn dilyn yr adolygiad arbennig gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn dilyn eu hadolygiad ym mis Gorffennaf 2015.

"Mae'r Bwrdd Iechyd wedi bod yn gweithio'n agos gyda Phrifysgol Bangor a'r Awdurdod Goruchwylio Lleol i ymateb i'r darganfyddiadau a datblygu cynllun gweithredu er mwyn sicrhau bod y lefel o hyfforddiant sy'n cael ei roi i fyfyrwyr nyrsio a myfyrwyr bydwreigiaeth, ar y cyd a goruchwyliaeth i fydwragedd, o'r safon uchaf, ac mae hyn yn flaenoriaeth i'r tri chorff.

"Rydym wedi ymateb yn barod i'r mwyafrif o'r awgrymiadau yn adroddiad y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac fe hoffem dawelu ofnau ein cleifion am safon addysg myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth yng ngogledd Cymru, ac i gynghori fod materion yn ymwneud a goruchwylio bydwragedd wedi cael eu hateb yn llawn."

Diffyg gwybodaeth

Dywedodd Aled Roberts, AC y Democratiaid Rhyddfrydol dros ardal gogledd Cymru, wrth Rhaglen Dylan Jones Radio Cymru ei fod yn siomedig gyda chanlyniadau'r adroddiad, a hynny dridiau wedi i'r Prif Weinidog ddweud bod pethau'n gwella.

Roedd Llywodraeth Cymru wedi addo dweud beth yn union oedd yn mynd ymlaen wrth holl Aelodau Cynulliad y gogledd, ond prin yw'r wybodaeth sy'n cael ei rhannu yn ôl Mr Roberts.

"Hwyrach bod yna fwy o waith yn cael ei wneud i ddiogelu safbwynt Llywodraeth Cymru nag i ddiogelu safbwynt cleifion y gogledd" meddai.

"Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn hollol glir ac agored gydag Aelodau Cynulliad y gogledd."

Dywedodd bod angen hyder bod y bwrdd iechyd a'r llywodraeth yn mynd i'r afael â'r problemau, ond ar hyn o bryd, nid oes ganddo'r hyder hynny.

'Profiad gorau posib'

Wrth ymateb i'r adroddiad, fe ddywedodd Prifysgol Bangor bod cynllun yn ei le i ddatrys y materion sy'n cael eu nodi gan y cyngor.

Dywedodd yr Athro Jo Rycroft-Malone, pennaeth gwyddorau gofal iechyd y brifysgol: "Mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion, sy'n cael eu hadolygu i sicrhau fod gan ein myfyrwyr y profiad gorau posib a ran addysg ac awyrgylch."