Cyngor Sir Ddinbych i gau ysgolion cynradd

  • Cyhoeddwyd
Cefnogwyr
Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr Ysgol Pentrecelyn yn gorymdeithio drwy Ruthun cyn y cyfarfod cabinet

Mae cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi pleidleisio'n unfrydol i gau Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd a datgan eu bwriad i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd.

Mae'r penderfyniad yn rhan o ad-drefnu ysgolion yn ardal Rhuthun.

Bydd Ysgol Pentrecelyn ag Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn cau ym mis Awst 2017 ac fe fydd disgyblion yn symud i ysgol gynradd dan reolaeth yr Eglwys yng Nghymru.

Bydd yr ysgol newydd yn ysgol cyfrwng Cymraeg Categori 2 - sef ysgol dwy-ffrwd lle bydd cyfle i rieni ddewis os bydd eu plant yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Ar hyn o bryd mae Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd yn ysgol Categori 2 - gyda 80% o'r disgyblion yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwrthwynebiad

Ond mae cefnogwyr Ysgol Pentrecelyn - ysgol Categori 1, gyda 100% o'r disgyblion yn cael eu dysgu yn Gymraeg - yn gwrthwynebu categori addysg yr ysgol newydd gan ddweud na fydd yn diogelu dyfodol y Gymraeg yn yr ardal.

Maen nhw'n dweud y byddan nhw'n galw am adolygiad barnwrol.

Mae Cyngor Sir Dinbych yn dadlau y bydd yr ad-drefnu yn mynd i'r afael â'r broblem o lefydd gwag, ac yn golygu y gall y cyngor wneud arbedion ariannol.

Mae'r cyngor yn dweud y bydd ysgol Categori 2 yn fwy cynaliadwy o ran nifer disgyblion ac o ran hybu niferoedd siaradwyr Cymraeg.

Rhybudd statudol

Yn y cyfarfod fe bleidleisiodd y cabinet o blaid rhoi hysbysiad statudol i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd.

Os bydd y cynnig yn cael ei dderbyn, yna fe fydd yr ysgol yn cau ar 31 Awst 2016 a'r disgyblion yn cael eu trosglwyddo i Ysgol Borthyn yn Rhuthun os mai dyna fydd dymuniad y rhieni.

Roedd cais wedi ei wneud yn gofyn i aelodau ystyried cyfaddawd gan yr Eglwys yng Nghymru, y dylai'r ysgol ymuno mewn ffederasiwn gydag ysgol arall yn Nhrefnant rhyw 10 milltir i ffwrdd.

Ond cafodd y cynghorwyr gyngor oedd yn dweud na fyddai cynllun o'r fath yn briodol gan na fyddai'n mynd i'r afael â llefydd gwag ac adeiladau oedd yn dirywio.