Tro pedol ar gais ar gyfer tai mewn parc cenedlaethol

  • Cyhoeddwyd
Trefdraeth

Mae awdurdod cynllunio wedi penderfynu caniatáu cynllun dadleuol i godi 35 o dai mewn parc cenedlaethol, ar ôl i'r un cynllun gael ei wrthod chwe wythnos yn ôl.

Ddydd Mercher fe wnaeth aelodau o Bwyllgor Cynllunio Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro roi sêl bendith i'r cynllun yn Nhrefdraeth.

Yn y cyfarfod gwreiddiol ar 30 Medi pleidleisiodd aelodau'r pwyllgor o 8-3 yn erbyn y datblygiad yn sgil pryderon am draffig a nifer y tai.

Ond oherwydd bod swyddogion cynllunio'r awdurdod wedi argymell cymeradwyo'r cynllun, roedd gofyn i'r pwyllgor gwrdd eto mewn chwe wythnos i gadarnhau neu ailystyried eu penderfyniad.

Cafodd ei gymeradwyo fore Mercher o 10 pleidlais i bedwar.

Yn dilyn y penderfyniad gwreiddiol i'w wrthod fis Medi, roedd dros 960 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar y Parc Cenedlaethol i newid eu meddyliau.

Wrth gefnogi'r cais, dywedodd y cynghorydd Mike James, o Landudoch, fod "pobl ifanc leol yn cael trafferth prynu tŷ."

Un oedd yn gwrthwynebu'r cais oedd y cynghorydd sir dros Drefdraeth, Paul Harries, gan bryderu y gallai'r tai newydd gael eu gwerthu fel ail gartrefi, a bod y safle wedi'i neilltuo ar gyfer 20 o gartrefi fel rhan o'r cynllun datblygu lleol.

Bydd y datblygiad yn cynnwys 14 o unedau fforddiadwy a 21 o gartrefi fydd yn cael eu gwerthu ar y farchnad agored.

Dywedodd gwrthwynebwyr y cais wrth BBC Cymru eu bod nawr yn ystyried camau cyfreithiol.