Problemau iechyd: Cynllun i gadw pobl mewn gwaith

  • Cyhoeddwyd
A woman rubbing her backFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae rhaglen newydd gwerth £4.7m wedi dod i rym gyda'r nod o helpu 4,000 o bobl sydd â phroblemau iechyd i aros mewn gwaith.

Y gobaith yw bydd unigolion yn cael cymorth i fynd i'r afael â'r rhwystrau cysylltiedig ag iechyd sydd yn eu hatal rhag gweithio.

Mae'r prosiect am dargedu cyflyrau sy`n effeithio ar y sgerbwd a`r cyhyrau, salwch meddwl neu broblemau cyffuriau ac alcohol.

Fe fydd y rhaglen yn weithredol yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Cymorth

Daw £3.2m o'r arian o'r Undeb Ewropeaidd ac fe all pobl gael help drwy eu meddyg teulu, eu cyflogwr neu drwy hunangyfeirio.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford: "Bydd yn darparu mynediad cyflym at ymyriadau cynnar sydd â ffocws ar weithio, gan gynnwys ffisiotherapi, therapïau seicolegol a therapi galwedigaethol."

Bydd y rhaglen ar gael i'r cyflogedig mewn busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn y sector breifat a'r trydydd sector sydd ddim â gwasanaethau iechyd galwedigaethol.