Llofruddiaeth: Arwain heddlu at ddraen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Christopher May yn gwadu llofruddio Tracey Woodford

Mae llys wedi clywed fod cyn-gigydd - sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio a thorri corff menyw i ddarnau - wedi arwain yr heddlu at ddraen ble roedd rhai o weddillion y fenyw wedi'u cadw.

Pan gafodd ei arestio, dywedodd Mr May wrth yr heddlu y byddai chwilio draen ger Clwb Rygbi Pontypridd yn gymorth iddyn nhw yn eu hymchwiliadau.

Fe gafwyd hyd i rannau o gorff Tracey Woodford, 47, yn y draen a mewn fflat ym Mhontypridd ym mis Ebrill.

Mae Christopher May, 50 oed yn gwadu ei llofruddio.

Ddydd Gwener, fe welodd y llys fideo o gyfweliadau'r heddlu yng ngorsaf heddlu Merthyr Tudful gyda Mr May ddiwrnod wedi iddo gael arestio.

Ar y pryd, rhoddodd gyfreithiwr Mr May ddatganiad i'r heddlu yn dweud: "Dangoswyd llun wedi'i dynnu o'r awyr i mi. Mae draen storm wedi'i nodi ar y llun a allai fod o gymorth i ymchwiliad yr heddlu."

Ar ôl hynny, ei ateb i bob cwestiwn oedd "rwy'n cadw at fy natganiad."

Yn ystod yr achos yn ei erbyn, mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed fod Mr May wedi tagu Ms Woodford cyn torri ei chorff yn ddarnau a rhoi ei phen ar silff o fewn twnel mewn draen yn y dre.

'Medrus iawn'

Clywodd y llys heddiw gan un o hen gyd-weithwyr Mr May. Dywedodd Barry Lee Hayman, sy'n bostman, ei fod yn gweithio 30 mlynedd yn ôl mewn siop gigydd ym Mhontypridd gyda Mr May.

Mr May ddysgodd Mr Hayman sut i dynnu cig oddi ar esgyrn er mwyn ei ddefnyddio mewn pastai a selsig.

Dywedodd Mr Hayman: "Roedd e'n fedrus iawn. Roedd Chris lawer gwell na fi gyda'r esgyrn mwy cymleth. I dynnu'r asennau, bydden ni'n defnyddio haclif, bwyell a chyllell."

Ychwanegodd fod Mr May ar y pryd "yn foi da, oedd barod i helpu. Roedden ni'n cael lot o hwyl."

'Annymunol'

Yn gynharach ddydd Gwener, fe ddywedodd Cerys Richards, 19 oed, sy'n gweithio yn y darfarn, fod Mr May wedi rhoi ei wyneb yn agos iawn at ei hwyneb hi a dweud ei fod yn credu fod pobl â gwallt coch "yn bobl berffaith, yn well na phawb arall."

"Ro'n i'n meddwl fod hynny'n rhyfedd, felly fe es i i ben arall y bar," meddai.

"Fe wnaeth e i mi deimlo'n anghyfforddus ar y pryd. O'n i wir ddim eisiau delio gydag e eto ar ôl hynny".

Wythnos cyn i Ms Wooford fynd ar goll, fe ddywedodd Ms Richards fod Mr May wedi ceisio sgwrsio gyda hi eto yn y dafarn.

"Fe ddywedodd e rywbeth annymunol - O'n i ddim yn ei hoffi o gwbl. Fe ddywedodd e ein bod ni (merched â gwallt coch) yn dda yn y gwely. Roedd e mor anaddas."

Ychwanegodd fod sylw Mr May yn "annymunol".

Tystiolaeth gan gymdogion

Clywodd y llys hefyd gan gymydog Mr May, Cheryl Davies. Dywedodd Ms Davies fod Mr May wedi addo gosod teledu iddi, ond pan ofynnodd hi iddo ar 22 Ebrill, dywedodd Mr May ei fod yn brysur yn helpu ei chwaer ac "wedi blino'n lân."

Gofynodd yr erlyniad wrth Ms Davies: "Ddywedodd o wrthych chi fod ganddo ddynes farw yn ei fflat?"

Atebodd Ms Davies: "Na."

Wrth ddisgrifio ei pherthynas gyda Mr May, dywedodd bod yn ymddiried yn llwyr ynddo ac fe'i disgrifiodd fel ffrind doedd erioed wedi yn ymddwyn yn amhriodol gyda hi.

Fe ddywedodd Michael Elley - sy'n byw yn y fflat o dan Mr May - wrth y rheithgor ei fod wedi cael ei ddeffro gan glec swnllyd o lofft Mr May am 02:20 ar 22 Ebrill.

Fe ddywedodd ei fod wedi clywed sŵn traed yn symud o'r llofft i'r lolfa ac yna'n ôl wedi'r glec a'i fod wedi meddwl fod Mr May "wedi cael codwm yn feddw, ac wedi codi yn ei ôl".

Ychwanegodd na chlywodd leisiau yn dadlau, na'r geiriau mae Mr May yn honni iddo eu dweud yn ystod ffrae gyda Ms Woodford.

'Colli rheolaeth'

Mae Mr May yn cyfadde achosi marwolaeth Ms Woodford yn ei fflat, wedi iddyn nhw gwrdd yn nhafarn y Skinny Dog ym Mhontypridd ar y 21 Ebrill.

Ond mae'n honni iddo golli rheolaeth a cheisio amddiffyn ei hun yn ystod ffrae rhwng y ddau.

Mae'r erlyniad yn mynnu fod yr ymosodiad yn un "bwriadol a chreulon" a bod cymhelliad rhywiol i'r llofruddiaeth.

Mae'r achos yn parhau.