Arwyr Tawel: Dwy nain yn cipio'r wobr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Jane Roberts a Nerys Ellis yw enillwyr Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru 2015

Mae dwy o Lanrwst wedi ennill Gwobr Arwr Tawel Chwaraeon Get Inspired BBC Cymru Wales 2015 ar y cyd eleni am eu gwaith gyda Chlwb Nofio Llanrwst.

Yn ffermwyr a neiniau prysur, mae Jane Roberts a Nerys Ellis o Ysbyty Ifan ger Betws-y-coed wedi bod yn gofalu am Glwb Nofio Llanrwst am 32 o flynyddoedd.

Maen nhw yn eu chwedegau ac mae'r oriau maen nhw'n eu treulio yn y clwb i gyd yn wirfoddol ac nid dim ond ar ochr y pwll mae'r gwaith.

Mae Jane a Nerys yn teithio 24 milltir yno ac yn ôl o'u ffermydd i'r pwll bob wythnos ac yn gwneud yr holl waith trefnu, hybu a chynllunio gwersi nofio ar gyfer y plant a'r bobl ifanc o bob gallu, yn ogystal â threfnu digwyddiadau gala yn y clwb.

Cenedlaethau o blant

Maen nhw'n cael eu hadnabod yn lleol fel "Anti Jane" ac "Anti Nerys" ac mae'r ddwy, sydd â phlant, wyrion ac wyresau eu hunain wedi dysgu cenedlaethau o blant lleol i nofio ac ennill bathodynnau nofio.

Nhw sy' wedi rhoi o'u hamser i annog pobl ifanc (dim ots beth yw eu gallu ar y dechrau), gan gynnwys plant sydd ag anghenion arbennig, i ddod yn nofwyr medrus a hyderus.

Oherwydd ymrwymiad Jane a Nerys mae plant a phobl ifanc dirifedi wedi cael cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd gwerthfawr mewn ardal wledig sy'n cynnwys llawer o lynnoedd ac afonydd.

Hefyd maen nhw wedi rhoi cyfle i'r nofwyr ifanc gymdeithasu'n rheolaidd gyda phlant eraill sy'n byw ledled Conwy wledig.

'Dysgu sgiliau oes'

Cafodd eu henw da, eu brwdfrydedd a'u hangerdd eu canmol gan lu o rieni, gan gynnwys Dawn Claydon, swyddog achub bywyd Clwb Nofio Llanrwst, wnaeth eu henwebu.

"Maen nhw nid yn unig yn dysgu'r plant i nofio, ond hefyd yn dysgu ymwybyddiaeth ac yn rhybuddio'r plant am beryglon dŵr dwfn - mae'r rhain yn sgiliau oes," meddai.

"Ac mae eu hymrwymiad yn eithriadol a dyna pam roeddwn i eisiau eu henwebu nhw. Rydw i mor falch eu bod nhw wedi ennill."

Cafodd Jane a Nerys syndod o glywed eu bod nhw wedi ennill. Dywedodd Nerys: "Doedd gennym ni ddim syniad y bydden ni'n ennill. Roedd yn sioc ond mae'n fendigedig.

"Mae'n hanfodol cael clwb nofio lleol i'r plant a'i fod yn parhau - dim ots lle y byddan nhw yn y byd, mae arnyn nhw angen y sgiliau yma."

Ychwanegodd Jane: "Wnes i erioed freuddwydio y byddai hyn yn digwydd, does gen i ddim geiriau. Rydw i wrth fy modd yn dysgu'r plant, yn enwedig y rhai pump oed, maen nhw'n hyfryd. Fe hoffwn i ddiolch i'r rhieni ac i Dawn am ein henwebu ni."

'Haeddiannol'

Dywedodd Geoff Williams, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru: "Mae Jane a Nerys yn batrwm o ethos cyfan Gwobr Arwr Tawel, yn rhoi eu hamser gwerthfawr a'u harbenigedd dros flynyddoedd lawer i helpu eraill. Maen nhw'n haeddu ennill y wobr."

Bydd Jane a Nerys yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun 7 Rhagfyr yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

Fe fyddan nhw wedyn yn cystadlu yn erbyn Arwyr Tawel eraill o Ogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr am Wobr Arwr Tawel Chwaraeon Get Inspired y BBC yn nigwyddiad Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC ym Melffast ar 20 Rhagfyr.

Enillydd cyffredinol y llynedd oedd Jill Stidever o Sir Gaerlŷr, a dderbyniodd wobr am ei gwaith yn helpu plant ag anghenion arbennig i nofio.

Mae'r wobr yn cydnabod cyfraniad eithriadol unigolion mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol fel bod posib i chwaraeon gael eu chwarae a'u mwynhau gan bobl ledled y DU.

Mae mwy na 150 o Arwyr Tawel wedi cael eu hanrhydeddu yn ystod y degawd diwethaf.