Ffoaduriaid o Syria i Gymru

Cyhoeddwyd

Yn dilyn cyfarfod cyntaf Tasglu Ffoaduriaid Syria mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi gwybod i Aelodau'r Cynulliad y bydd 50 o ffoaduriaid yn cael eu cartrefu yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, y bydd pedwar awdurdod lleol yng Nghymru yn croesawu'r ffoaduriaid o Syria cyn y Nadolig.

Nid yw'r union niferoedd, manylion yr Awdurdodau Lleol na'r dyddiadau cyrraedd wedi eu cyhoeddi ar hyn o bryd.

Yn ôl y gweinidog, mae pob un o'r 22 awdurdod lleol yn awyddus i adsefydlu ffoaduriaid o Syria ac mae'r 18 arall mewn cyfnodau gwahanol yn y broses.

'Ffoaduriaid go iawn'

"Fel pawb yng Nghymru, mae'r ymosodiadau terfysgol diweddar ym Mharis, Mali a Beirut wedi fy mrawychu. Roedd yn siom gweld rhai yn dewis beirniadu llywodraethau am gynnig cartrefi newydd i ffoaduriaid yn dilyn yr ymosodiadau hyn," meddai Ms Griffiths.

"Mae Llywodraeth y DU yn fy sicrhau y bydd pawb sy'n dod yma wedi bod drwy brofion trylwyr yn y gwersylloedd cyn cael eu derbyn, a gallwn fod yn siŵr eu bod yn ffoaduriaid go iawn ac nad ydynt yn fygythiad i'n diogelwch.

"Rwyf am anfon neges glir bod croeso i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru. Bydd y broses o'u hintegreiddio yn dechrau y diwrnod y byddant yn cyrraedd..."

"Dydw i ddim yn barod i oddef troseddau casineb o gwbl, ac rwy'n condemnio'n gryf unrhyw gam-drin ar Fwslemiaid yn sgil ymosodiadau fel y rheini rydym wedi bod yn dyst iddynt yn ystod y dyddiau diwethaf."

Cafodd y cyfarfod cyntaf o'r Tasglu gael ei gynnal ar 19 Tachwedd, ac roedd cynrychiolwyr o faes Iechyd, Llywodraeth Leol, y Trydydd Sector, y Sector Preifat, y Swyddfa Gartref a'r Heddlu yn bresennol.