Perfformiad gwell wedi cynllun peilot ambiwlansys

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlans

Cafodd bron i 70% o alwadau brys i'r gwasanaeth ambiwlans eu hateb o fewn y targed o wyth munud yn ystod cynllun peilot newydd.

Targed Llywodraeth Cymru yw i ymateb i 65% o'r galwadau mwyaf brys, categori coch, o fewn wyth munud.

Ym mis Hydref, cafodd y targedau eu gollwng i alwadau lle nad oes perygl i fywyd fel rhan o gynllun i wella perfformiad y gwasanaeth.

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn dweud bod y ffigyrau yn dystiolaeth bod y system newydd yn gweithio.

Tri chategori

Dan y cynllun peilot 12 mis, mae galwadau'n cael eu rhannu i dri chategori:

  • Categori coch: 10% o alwadau - angen ymateb o fewn wyth munud;
  • Categori oren: Mae tua 65% o alwadau yn mynd i'r categori yma - galwadau sy'n dal i gael ymateb brys, ond mae perfformiad yn cael ei fesur ar sail triniaeth yn hytrach na chyflymder yr ymateb;
  • Categori gwyrdd: Mae cleifion eraill yn cael eu hannog i ddefnyddio tacsis i'r ysbyty neu yn cael cynnig triniaeth yn rhywle arall.

Fe wnaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru dderbyn 38,155 o alwadau brys ym mis Hydref 2015, gyda 5% o'r rhain yn alwadau categori coch.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 68.7% o'r galwadau mwyaf brys wedi cael ymateb o fewn wyth munud.

Ar gyfartaledd, cafodd galwadau categori coch ymateb o fewn pum munud a 44 eiliad, ond cafodd un o bob tri ymateb mewn llai na phedwar munud.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Vaughan Gething bod y newidiadau yn dangos bod y cynllun peilot yn gweithio

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, bod y ffigyrau'n "dangos bod y system newydd yn gweithio" a diolchodd i staff y gwasanaeth ambiwlans am eu gwaith.

Ychwanegodd: "Rydym yn gwybod y gall newid fod yn anodd yn y gwasanaeth iechyd - i staff ac i'r cyhoedd. Fodd bynnag, mae'r ffigyrau cychwynnol o'r cynllun peilot hwn yn awgrymu bod y model ymateb clinigol newydd yn sicrhau bod cleifion yn cael y gofal iawn yn y lle iawn ar yr amser iawn."

Wrth ymateb, fe wnaeth llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, Darren Millar, longyfarch Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am lwyddo i gyrraedd y targed, "er bod y targedau'n is na mewn rhannau eraill o'r DU".

Ychwanegodd: "Ond mae'n rhaid gosod hyn yn erbyn cyd-destun o amrywiaeth mawr mewn perfformiad ar draws Gymru a'r ffaith bod y gwasanaeth wedi methu a chyrraedd targedau am y ddwy flynedd diwethaf."

Dywedodd llefarydd ar ran Cydffederasiwn GIG Cymru bod y ffigyrau yn "ganlyniad i waith caled ac ymrwymiad staff i weithredu ffyrdd newydd o weithio ar draws y gwasanaeth".

"Bydd y peilot yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni os yw pobl wedi derbyn y gofal iawn ar yr amser iawn, yn hytrach na os gawson nhw eu gweld yn gyflym."