BBC: 'Cynlluniau i ddatganoli' penderfyniadau a phwerau

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Bydd pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol sy'n ystyried dyfodol y BBC yn clywed gan uwch-reolwyr y darlledwr ddydd Iau.

Y cyfarwyddwr cyffredinol, Tony Hall, a chyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies, sy'n rhoi tystiolaeth i ymchwiliad y Cynulliad i adolygiad siarter y BBC.

Hwn fydd ail ymweliad yr Arglwydd Hall â Chaerdydd mewn wythnos, ar ôl iddo ddweud wrth gynulleidfa ar nos Lun bod annibyniaeth wleidyddol y BBC wedi'i "erydu yn raddol".

Wrth roi tystiolaeth i'r pwyllgor, mae disgwyl iddo ddatgelu cynlluniau i ddatganoli penderfyniadau a phwerau dros wasanaethau'r BBC yng ngwledydd y DU.

Bydd yr Arglwydd Hall yn dweud, fel mater o egwyddor, y dylai penderfyniadau ynghylch sut mae'r BBC yn cynllunio a darparu ei gwasanaethau i bob un o wledydd y DU cael ei benderfynu yn lleol.

Ar hyn o bryd mae trwyddedau unigol yn bodoli ar gyfer holl allbwn y BBC ar radio, teledu ac ar-lein sy'n penderfynu pa gynnwys, ac o ganlyniad pa gyllideb, sydd ei angen.

Ond mae disgwyl i'r Arglwydd Hall gynnig newid strwythur y trwyddedau hyn, drwy gyflwyno un drwydded yn unig ar gyfer pob gwlad.

Bydd unrhyw newidiadau yn cynnig mwy o hyblygrwydd o ran sut mae cyllidebau yn cael eu gwario ar wasanaethau'r BBC yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ond byddai angen cymeradwyaeth gan y rheoleiddiwr, sef Ymddiriedolaeth y BBC.

Dydy'r cynllun ddim yn debygol o ateb galwadau gan Lywodraeth Cymru am fwy o arian i'w gwario ar raglenni teledu Saesneg BBC Cymru, gan na fydd unrhyw newid i gyllideb cyffredinol y gwledydd.

Mae hefyd disgwyl i'r Arglwydd Hall dderbyn bod rhaid i'r BBC wella ei bortread o'r gwahanol genhedloedd a rhanbarthau ar raglenni rhwydwaith sy'n cael eu darlledu ar draws y DU.

Mae'r mater yn destun adolygiad o sut mae'r BBC yn comisiynu rhaglenni ar gyfer y rhwydwaith, ac mae disgwyl i ganlyniadau'r adolygiad gael ei gyhoeddi yn ystod gwanwyn 2016.