Galwad i wahardd hysbysebion bwydydd sothach cyn 21:00

Cyhoeddwyd

Mae Gweinidog Iechyd Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno gwaharddiad ar hysbysebu bwydydd a diodydd sy'n uchel mewn braster, halen a siwgr, i blant cyn y trothwy 21:00.

Dywedodd Mark Drakeford mewn llythyr at Jane Ellison AS, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd Llywodraeth y DU, fod plant a phobl ifanc yn bwyta ac yn yfed cyfanswm tair gwaith yn fwy o siwgr nag y mae'r llywodraeth yn ei argymell.

Dywedodd y Gweinidog y gallai Llywodraeth y DU chwarae rhan allweddol i wella deiet plant a phobl ifanc ar draws y DU pe byddai'n cymryd camau mwy cydlynol a chryfach ar hysbysebu bwyd afiach i blant.

Mae Gweinidog Iechyd Cyhoeddus y DU, Jane Ellison wedi dweud fod strategaeth yn cael ei datblygu i fynd i'r afael a'r mater.

Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol

Dywedodd Mark Drakeford: "Mae'r Arolwg Deiet a Maeth Cenedlaethol yn parhau i dynnu sylw at ddeiet gwael ein plant ifanc.

"Mae hysbysebu diodydd meddal, siocled, melysion eraill a grawnfwydydd llawn siwgr i gyd yn cyfrannu'n sylweddol at lefelau siwgr plant.

"Mae'r holl sectorau bwyd hyn yn cael eu marchnata'n gyson yn ystod egwyliau hysbysebu'r rhaglenni teledu rydyn ni'n gwybod bod ein plant a'n pobl ifanc yn eu gwylio, ar y rhyngrwyd, yn ogystal ag yn y sinema cyn ffilmiau wedi'u targedu at blant.

"Dyna pam dw i wedi ysgrifennu i Lywodraeth y DU, fel y mae Gweinidogion yn yr Alban wedi ei wneud, i alw am estyniad ar unwaith i reoliadau Ofcom ynglŷn â darlledu hysbysebion bwyd o'r math yma.

Dywedodd y Gweinidog y byddai'n croesawu hefyd ymdrech gydlynol ar draws y DU i ystyried sut y gellir rheoli hysbysebion i blant yn well; wrth adeiladu ar yr ymgynghoriad sydd wedi'i gynllunio gan y Pwyllgor ar Arferion Hysbysebu ar gyflwyno rheolau am hysbysebion o'r math yma.

Wrth ymateb, dywedodd Ms Ellison: "Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i droi'r broblem o ordewdra mewn plant.

"Dyna pam yr ydym yn datblygu strategaeth cynhwysfawr i edrych ar yr holl ffactorau, gan gynnwys y defnydd o siwgr, sy'n cyfrannu at blentyn i fod dros bwysau ac yn ordew. Bydd hyn yn cael ei gyhoeddi yn y misoedd nesaf."