Cadarnhau'r canlyniadau TGAU gorau erioed yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae ffigyrau gafodd eu cyhoeddi ddydd Mercher yn dangos bod rhai o'r ysgolion ble mae'r heriau mwyaf yng Nghymru wedi gweld gwelliannau yn eu canlyniadau TGAU y flwyddyn yma.

Mae'r ystadegau'n dangos bod disgyblion Cymru wedi cyflawni eu canlyniadau TGAU gorau erioed ym mlwyddyn academaidd 2014/15.

Mae'r canlyniadau hefyd yn dangos bod disgyblion o gefndiroedd llai breintiedig wedi cau'r bwlch rhyngddyn nhw â'u cyd-ddisgyblion.

Roedd perfformiad 27 o'r 40 o ysgolion sy'n cael eu cefnogi gan raglen Her Ysgolion Cymru y llywodraeth wedi gwella.

Er hynny, fe wnaeth yr 13 ysgol arall weld gostyngiad yn eu canlyniadau, er iddyn nhw rannu £20m o gefnogaeth gan y llywodraeth.

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganlyniadau arholiadau dros dro ym mis Medi, ond mae'r ffigyrau newydd yn cadarnhau'r darlun.

Ym mlwyddyn academaidd 2014/15:

  • Cyflawnodd 57.9% o ddisgyblion 15 mlwydd oed yng Nghymru o leiaf 5 TGAU A*-C, gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg a Mathemateg - cynnydd o 2.5% o'i gymharu â 2013/14 ac 13.6% yn uwch na 2006/07, pan ddechreuwyd gofnodi'r canlyniadau;
  • Cyflawnodd 84.14% o ddisgyblion gymwysterau sy'n cyfateb i 5 TGAU A*-C - cynnydd o 1.8% o'i gymharu â 2013/14;
  • Cyflawnodd 31.6% o ddisgyblion oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim 5 TGAU A*-C, gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg a Mathemateg - 3.9% yn uwch na'r canlyniadau yn 2013/14;
  • O safbwynt Safon Uwch, cyflawnodd 97% o ddisgyblion 17 oed 2 gymhwyster Safon Uwch A*-E neu gyfwerth - gostyngiad o 0.1% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol;
  • Gwelwyd cynnydd o ran nifer y disgyblion a gyflawnodd 5 TGAU A*-C, gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg, mewn 27 o'r 40 ysgol sy'n rhan o Her Ysgolion Cymru ar ôl blwyddyn o gefnogaeth ychwanegol drwy'r rhaglen;
  • Ar gyfartaledd, llwyddodd yr ysgolion sy'n rhan o Her Ysgolion Cymru i wella'n gyflymach nag ysgolion eraill.
Disgrifiad o’r llun,
"Mae canlyniadau 40 ysgol Her Ysgolion Cymru yn galonogol iawn," medd Huw Lewis

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi croesawu'r canlyniadau.

"Maent yn dangos ein perfformiad gorau erioed mewn nifer o bynciau allweddol a'r ganran uchaf erioed o'n dysgwyr sy'n cyflawni 5 TGAU da gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg," meddai.

"Maent hefyd yn dangos gwir gynnydd o ran cau'r bwlch heriol o ran cyrhaeddiad rhwng y disgyblion hynny sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a'u cyd-ddisgyblion. Mae hon wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i mi o'r dechrau.

"Mae canlyniadau 40 ysgol Her Ysgolion Cymru yn galonogol iawn yn ogystal.

"Mae'r ysgolion hyn ymysg y rhai sy'n wynebu'r heriau mwyaf sylweddol yng Nghymru ac maent wedi wynebu anawsterau, a hynny'n hanesyddol, o safbwynt efelychu cyfraddau gwella mewn ysgolion eraill."