Esgeulustod: Carcharu nyrsys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service/BBC
Disgrifiad o’r llun,
Lauro Bertulano, Natalie Jones a Rebecca Jones

Mae dau nyrs wedi cael eu carcharu am esgeuluso cleifion mewn ysbyty ym Mhen-y-bont yn fwriadol.

Fe gafodd Rebecca Jones, 32 oed, wyth mis o garchar, ac fe gafodd Lauro Bertulano, 46 oed, ddedfryd o bedwar mis.

Cafodd eu cydweithiwr, Natalie Jones, 42 oed, orchymyn i wneud 80 awr o waith yn y gymuned.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod y nyrsys wedi methu â gwirio lefelau glwcos cleifion mewn uned strôc arbenigol yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn ôl y Barnwr Tom Crowther, roedd ymddygiad y nyrsys yn dangos diffyg cydymdeimlad a dyngarwch.

Fe blediodd y tri yn euog i gyhuddiadau o esgeulustod bwriadol - Rebecca Jones i naw chyhuddiad, Bertulano i chwe chyhuddiad, a Natalie Jones i ddau gyhuddiad.

Digwyddodd yr achosion yn 2012 a 2013.

Pryderon

Disgrifiad o’r llun,
Lauro Bertulano a Rebecca Jones

Clywodd y llys fod teuluoedd wedi sôn am eu pryderon am safon y gofal, ond bod hynny wedi ei ddiystyrru.

Fe gafodd 12 nyrs arall eu gwahardd dros dro gan y bwrdd iechyd, ac mae chwech ohonyn nhw wedi cael eu disgyblu.

Dywedodd y bwrdd iechyd y byddant yn cysylltu â'r teuluoedd ac yn holi am eu pryderon.

Ychwanegodd llefarydd ar eu rhan fod "diogelwch cleifion yn hollbwysig" a'u bod "o hyd yn annog pobl i godi unrhyw bryderon sydd ganddynt fel bod modd gweithredu yn sydyn."

Dywedon nhw fod 'na archwiliadau'n cael eu cynnal yn rheolaidd erbyn hyn i sicrhau bod yr un problemau ddim yn codi eto, a bod staff wedi cael eu hailhyfforddi ac yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddara'.

"Rydym nawr yn gallu comisiynu gwaith pellach i ystyried be' allwn ni ei ddysgu o'r digwyddiadau hyn, ac i sicrhau fod popeth mewn lle i atal hyn rhag digwydd eto," meddai'r bwrdd.

'Rhywfaint o gysur'

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Ceri Hughes, o Heddlu De Cymru: "Mae diogelu pobl fregus yn un o brif flaenoriaethau Heddlu De Cymru ac rwy'n gobeithio y gall teuluoedd y cleifion dan sylw, yn ogystal â'r gymuned yn ehangach, gymryd rhywfaint o gysur o'r dedfrydau hyn.

"Hoffwn ddiolch i'r teuluoedd, sydd wedi helpu gyda'r ymchwiliad ac wedi dangos urddas ac amynedd yn ystod hyn i gyd."

Yn ôl Catrin Attwell, o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Mae troseddau fel hyn yn brin. Roedd y diffynyddion wedi'u cyflogi fel nyrsys i roi gwasanaeth yn trin cleifion dan eu gofal. Mae'r erlyniad hwn yn dangos ymrwymiad Gwasanaeth Erlyn y Goron i erlyn troseddwyr sy'n tanseilio'r ffydd sydd gan bobl eraill ynddyn nhw."