Bugeiliaid y Stryd: Mynd o nerth i nerth ym Mangor

Cyhoeddwyd

Ar ôl ei lansio bum mlynedd yn ôl bydd aelodau o dîm Bugeiliaid Stryd Bangor unwaith eto yn gweithio yn y ddinas ac ar Ynys Môn dros gyfnod prysur y Nadolig.

Mae 28 Bugail Stryd yn cerdded strydoedd Bangor yn wirfoddol rhwng 22:00 a 04:00 ar nosweithiau Gwener a Sadwrn er mwyn cynnig cymorth i bobl sydd wedi bod allan yn dathlu, a sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau eu hunain yn ddiogel yn y ddinas.

Yn y cyfnod cyn y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd byddant yn ymestyn eu gwasanaeth drwy gadw golwg ar Borthaethwy hefyd, ac er eu bod wedi gwasanaethu ardal Caergybi yn y gorffenol, nid ydynt wedi cael cais i wneud hynny eleni.

Mae'r Bugeiliaid yn unigolion o wahanol grefyddau a galwedigaethau, yn bobl wedi ymddeol, athrawon, clerigwyr, meddygon, nyrsys, rheolwr TG, glanhawr, newyddiadurwr, peiriannydd sifil, cyfieithydd, gweithwyr cymdeithasol a llyfrgellydd, i gyd rhwng 19 a 70 oed.

'Mynd at y bobl'

Mae'r bugeiliaid yn ymdrin â digwyddiadau drwy roi cyfarwyddiadau i bobl, ffonio tacsis i bobl sydd wedi cael gormod i yfed a hyd yn oed rhoi dŵr a fflip-fflops i bobl yn oriau mân y bore.

Dywedodd Paul Rowlinson, Cydlynydd y Bugeiliaid Stryd, fod y bugeiliaid yn gweld eu gwaith fel dyletswydd Gristnogol: "Mae'n un ffordd i ni ddod allan o'r eglwysi a mynd yn uniongyrchol at y bobl.

"Nid yno i bregethu yda ni, ond yn hytrach i gynnig gofal bugeiliol, clust i wrando a help ymarferol i unrhyw un sydd ei angen.

"Mae'n ymwneud â chynnig help ymarferol yn y gymdeithas, ac rydym yn falch iawn o allu gwneud hynny."

Yn eu gwisg unigryw bydd y Bugeiliaid, sydd wedi cael hyfforddiant sylfaenol mewn cymorth cyntaf, rheoli anghydfod a diogelwch personol, yn gadael eu canolfan yng Nghapel Penuel ym Mangor ac yn mynd allan ar y strydoedd mewn grwpiau o bedwar gydag o leiaf un dyn, un ddynes ac un siaradwr Cymraeg yn eu plith.

Bydd pob aelod o'r tîm yn cael radio ac yn gallu cysylltu gyda'r heddlu neu griw teledu cylch cyfyng am gymorth pe bai angen.

'Lleddfu sefyllfaoedd treisgar'

Dywedodd Mr Rowlinson: "Am y tro cynta' eleni, nid yw un aelod o'r tîm yn gallu cerdded yn dda iawn, ac felly rydym wedi gallu benthyg sgwter arbennig iddi hi allu ymuno.

"Mae ein presenoldeb yn unig yn aml iawn yn dueddol o leddfu sefyllfaoedd treisgar posibl gan fod pobl yn teimlo y gallant ddod atom. Maen nhw fel arfer yn gadarnhaol iawn ac yn ddiolchgar am y cymorth ymarferol yr ydym yn ei gynnig."

Ychwanegodd fod y "ffigyrau'n dangos gostyngiad o 40% yn y nifer o ddigwyddiadau ym Mangor ers fod y bugeiliaid yn patrolio'r strydoedd".

Dywedodd yr Arolygydd Kev Bratherton o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae'r cynllun Bugeiliaid Stryd yn ychwanegu gwerth go iawn o ran diogelu pobl fregus.

"Y syniad ydy cynyddu diogelwch ymwelwyr gyda'r nos. Drwy ddarparu presenoldeb gweladwy sy'n tawelu meddyliau rydym yn gobeithio y bydd pobl yn gallu mwynhau eu hunain."