Pryderon am fwy o doriadau i Glwb Ffermwyr Ifanc

Cyhoeddwyd

Mae cyn-gadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) wedi datgan ei bryderon ynghylch toriadau posib pellach i'r mudiad.

Rhybuddiodd Iwan Meirion y gall llai o arian eto arwain at newidiadau i staff y sefydliad.

Cafodd y grŵp eu taro gan doriadau ariannol y llynedd wrth iddyn nhw golli £120,000 o gynllun Grantiau Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol y llywodraeth ac £20,000 gan Gyfoeth Naturiol Cymru, oedd yn 55% o gyfanswm incwm y sefydliad.

Ond ym mis Mawrth cyhoeddodd Llywodraeth Cymru grant o £90,000 am 12 mis i'r grŵp.

'Dibynnol ar grantiau'

Mae gan y mudiad 5,000 o aelodau ar draws 155 o glybiau ledled Cymru ac maen nhw'n paratoi i roi cais at ei gilydd i sicrhau arian gyfer y flwyddyn ariannol nesa'.

"Mae'r pryderon yr un peth â'r flwyddyn ddiwethaf," meddai Mr Meirion.

"Mi rydym yn ddibynnol ar grantiau ond gobeithio y gallwn wthio ymlaen a rhoi pethau yn eu lle fel nad ydyn ni mor ddibynnol arnyn nhw yn y dyfodol, ond mae'n mynd i gymryd amser i gyrraedd hynny."

Dywedodd bod y mudiad wedi ailstrwythuro ar ôl i ddwy swydd gael eu colli ac un aelod o staff adael yn wirfoddol yn y flwyddyn ddiwethaf.

Gan dderbyn bod angen i bawb fod yn "rhan o'r boen" o unrhyw doriadau ariannol, dywedodd: "Mae'n rhaid i ni fod ar flaen y rhes i gael arian.

"Os oes toriadau mawr eto, yn anffodus bydd yna newidiadau i'r staff, ond mae yna fesurau nawr yn eu lle i alluogi'r mudiad i oroesi," ychwanegodd.

'Newid positif'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi darparu cefnogaeth drwy grant i Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru nes diwedd Mawrth 2016 er mwyn helpu'r sefydliad i weithredu ei Raglen Galluogi Newid.

"Mae'r rhaglen wedi ei dylunio i alluogi newid positif o fewn y Clwb Ffermwyr Ifanc er mwyn ei alluogi i gryfhau ei sefyllfa ariannol ac i leihau ei ddibyniaeth ar arian cyhoeddus.

"Cytunwyd ar y trefniadau yma gyda'r Clwb Ffermwyr Ifanc."