Delweddau cywilyddio: 'Bai ar gam'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae dioddefwyr trosedd, lle mae cyn bartneriaid yn cyhoeddi delweddau anweddus ohonyn nhw ar y we, yn aml yn cael bai ar gam, medd elusen.

Dywedodd Laura Higgins o elusen Revenge Porn Helpline nad oedd rhai heddluoedd yn cydnabod fod troseddau o'r math yma yn rhai difrifol.

Mae ffigurau'n dangos bod 56 o gwynion am y math yma o drosedd wedi eu cofnodi gyda'r heddlu yng Nghymru ers i ddeddf ddod i rym ym mis Ebrill.

Dywedodd holl heddluoedd Cymru eu bod yn trin pob cwyn fel rhai difrifol a bod staff penodol yn cael eu cyflogi i ymdrin gyda digwyddiadau o'r fath.

Ym mis Ebrill fe ddaeth yn drosedd benodol yng Nghymru a Lloegr i rannu delweddau neu luniau fideo anweddus o unigolyn heb eu caniatâd.

Ers hynny mae'r mwyafrif o'r cwynion yng Nghymru wedi cael eu gwneud gan fenywod, gyda dim ond 13 o ddynion yn cwyno wrth yr heddlu am ddioddef y fath drosedd.

Yn ystod y cyfnod yma cafodd llawer o'r delweddau eu rhannu ar wefannau cymdeithasol fel Facebook a Snapchat, neu eu hanfon fel neges destun ar negeseuon gwefan Whatsapp.

2,800 o alwadau

Mae llinell gymorth Brydeinig Revenge Porn Helpline wedi derbyn 2,800 o alwadau ers cael ei sefydlu ym mis Chwefror.

Ond er bod pobl yn fwy ymwybodol o'r broblem yn y blynyddoedd diwethaf, dywedodd rheolwraig y llinell gymorth, Ms Higgins, fod llawer o gamddealltwriaeth am y broblem.

"Mae'n ffurf gas iawn o gamdriniaeth, fel cael eich aflonyddu. Mae ymateb yr heddlu'n dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Mae pethau wedi gwella ychydig, ond dyw'r sefyllfa ddim yn wych," meddai.

"Yn aml, dyw'r heddlu ddim yn trin y broblem o ddifrif. Mae llawer o weld bai ar y dioddefwyr, yn anffodus, ac mae dynion yn enwedig yn dioddef."

Dywedodd Ms Higgins mae un ffordd o fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â'r drosedd fyddai codi ymwybyddiaeth ac fe fyddai hynny'n hwb i ddioddefwyr i gofnodi eu cwynion gyda'r heddlu.

Amddiffyn

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd David Hough o Heddlu De Cymru bod amddiffyn pobl rhag troseddau rhyw yn flaenoriaeth a bod y llu'n cynyddu ymwybyddiaeth pobl am anfon lluniau mewn negeseuon testun ar ffonau symudol, a dulliau eraill o ddefnyddio gwefannau cymdeithasol i anfon delweddau anweddus.

Mae'r Ditectif Arolygydd Ian Roberts o Heddlu Gwent wedi dweud: "Mae profi brad mewn ymddiriedaeth a cholli eich preifatrwydd yn gallu bod yn brofiad gofidus dros ben, ac fe hoffwn gynnig sicrwydd i ddioddefwyr bod ganddo ni'r cymorth a'r gefnogaeth bwrpasol, ac fe fyddwn yn cymryd camau positif yn erbyn unrhyw un sydd yn troseddu fel hyn."

Yn ôl llefarydd o Heddlu Dyfed Powys, byddai unrhyw ddioddefwr derbyn cyngor yn sensitif ac yn derbyn gwybodaeth am sut i gael gwared o unrhyw ddelweddau anweddus oddi ar y we.