Ambiwlans: Ymateb mewn pryd

Cyhoeddwyd

Mi wnaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ymateb i dros 70% o alwadau brys difrifol o fewn wyth munud ym mis Tachwedd, yn ôl ystadegau newydd.

Nod y gwasanaeth oedd ymateb i 65% o 'alwadau coch' - argyfyngau lle mae bywydau mewn mwya' o berygl - o fewn yr amser hwnnw.

Dyma ail fis targedau newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer amser ymateb ambiwlansys.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething, fod y canlyniadau'n dangos fod y targedau'n "helpu pobl i gael y gofal cywir yn y lle cywir ar yr amser cywir."

Ond fe ddywedodd y Ceidwadwyr fod y targedau'n "gwanhau amcanion canolog" y gwasanaeth iechyd.

'Balch'

Mae'r ystadegau'n dangos mai 5 munud 30 eiliad oedd yr amser gymrodd y gwasanaeth i ymateb i 'alwadau coch' ar gyfartaledd.

Yn ogystal, maen nhw'n dangos mai ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw'r unig ardal wnaeth ddim llwyddo i gyflawni 70% o fewn wyth munud.

Mi fethodd yr ardal honno â tharo'r nod, gyda 63% yn unig o ymatebion yn dod mewn pryd.

Dywedodd Mr Gething ei fod yn "falch" o'r ffigyrau, a'u bod yn "helpu i sicrhau canlyniadau ardderchog i gleifion."

"Mae'r system newydd hon yn helpu i sicrhau bod pobl â chyflwr sy'n peryglu eu bywydau'n uniongyrchol yn derbyn ymateb o fewn wyth munud - mae hyn yn helpu pobl i gael y gofal cywir yn y lle cywir ar yr amser cywir," meddai.

Targedau 'gwan'

Ond dywedodd Darren Millar AC, gweinidog iechyd cysgodol y Ceidwadwyr: "Dydi hi ddim yn syndod fod targedau ambiwlans gwan y Blaid Lafur wedi cael eu cyflawni eto'r mis hwn.

"Drwy wanhau amcanion canolog y gwasanaeth ambiwlans, i bob pwrpas mae gweinidogion Llafur wedi lleihau'r nifer o alwadau brys sy'n destun i dargedau amser."

Ychwanegodd: "Yn lle cael gweinidogion Llafur yn cael gwared â thargedau ac yn gwneud toriadau i gyllidebau'r gwasanaeth iechyd, mae angen buddsoddiad ychwanegol ac arweiniad gwleidyddol cryfach i gynnal a gwella perfformiad."

Dywedodd Mr Gething: "Rwy'n cydnabod bod lle i wella o hyd mewn rhai meysydd ac rwy'n disgwyl i'r gwasanaeth adeiladu ar y canlyniadau cynnar hyn a dal ati i wella. Trwy hyn bydd modd gwneud yn siŵr bod y bobl hynny sydd angen sgiliau achub bywyd y clinigwyr ambiwlans yn gallu elwa arnynt mor gyflym ag y bo modd a chael y canlyniadau gorau posibl."

Dywedodd Elin Jones AC ar ran Plaid Cymru:

"Nid yw'r ffaith fod y targedau heddiw wedi eu cyrraedd yn syndod o ystyried fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi newid y targedau hyn yn ddiweddar.

"Mae'n siarad cyfrolau am flaenoriaethau Llafur yn bod i weld yn poeni mwy am arbed eu henw da gyda phenawdau camarweiniol yn hytrach nag achub bywydau gyda ffigyrau sydd weddi gwella mewn gwirionedd.

"Y realiti yw fod llawer gormod o bobl yn parhau i aros llawer yn rhy hir am sylw meddygol brys.