Cwmni BT yn ymddiheuro i Arfon Gwilym

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Arfon Gwilym mai dyma'r tro cyntaf iddo dderbyn unrhyw ymateb am ei gwynion am gwmni BT

Mae cwmni BT wedi ymddiheuro i gwsmer o Saron, ger Caernarfon, ar ôl iddo golli ei gysylltiad ffôn a gwe am 25 diwrnod.

Roedd Arfon Gwilym wedi cysylltu â rhaglen Taro'r Post Radio Cymru i ddweud ei fod wedi cael problemau signal deirgwaith yn y 18 mis diwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran BT: "Rydyn ni'n ymddiheuro am yr amser mae wedi cymryd i drwsio lein ddiffygiol Mr Gwilym.

"Mae ein cofnodion ni'n dangos fod y broblem wedi'i hadrodd ar 16 Rhagfyr. Aeth peirianwyr allan ar 19 Rhagfyr a dod o hyd i gebl uchel oedd angen ei newid i atgyweirio'r gwasanaeth llawn i eiddo Mr Gwilym."

Mae BT yn gobeithio bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn 7 Ionawr a byddan nhw wedyn yn ystyried a ddylid talu unrhyw iawndal i Mr Gwilym.

Tro cyntaf i BT ymateb

Wrth siarad gyda BBC Cymru Fyw ddydd Mercher, dywedodd Mr Gwilym mai dyma'r tro cyntaf iddo dderbyn unrhyw ymateb am ei gwynion am gwmni BT.

"Mae'n biti ei fod wedi cymryd y ffaith i mi orfod cysylltu â'r wasg i gael ymateb gan BT, wedi dweud hynny, tydw i heb dderbyn unrhyw ymddiheuriad yn bersonol," meddai.

"Rwyf wedi ysgrifennu nifer o lythyrau atynt, a tydi nhw heb gydnabod eu bod wedi derbyn y llythyrau heb sôn am ymateb iddynt.

"Dwi ddim yn meddwl mai problem dechnegol o fewn BT yw hon, ond problem o ddiffyg cyfathrebu rhwng adrannau.

"Mae'r oriau 'dwi wedi ei wastraffu ar y ffôn yn anhygoel, yn cael fy mhasio o un person i'r llall heb gael unrhyw synnwyr."

Dywedodd Mr Gwilym ei fod yn bryderus hefyd faint o bobl eraill sydd wedi bod yn yr un sefyllfa ag o.

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Alwen Williams ei phenodi yn gyfarwyddwr ar BT Cymru ym mis Medi 2015

Problemau ar draws Cymru

Yn dilyn sylwadau Mr Gwilym, cysylltodd nifer o bobl gyda Taro'r Post i ddweud eu bod hwythau wedi cael trafferthion tebyg.

Dywedodd Clive Mills, sy'n byw ym Mhentrebach ger Llanbedr Pont Steffan, wrth Taro'r Post fod mwy 'na 40 o dai a busnesau yn y pentref wedi bod heb gysylltiad ers pythefnos cyn y Nadolig. Mae'n dweud fod BT wedi dweud wrtho na fydd y cysylltiad yn ôl tan 11 Ionawr.

Dywedodd gwrandäwr arall fod ei gysylltiad wedi dychwelyd y diwrnod hwnnw, ar ôl bod heb gysylltiad ers 19 Rhagfyr.

Dywedodd Mair Jones o Lanbedrog wrth y rhaglen ei bod wedi bod heb fand eang ers wyth wythnos.

"Er gwaethaf galwadau dro ar ôl tro i geisio datrys y broblem, nid oes dim wedi cael ei wneud," meddai.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Openreach (sy'n gyfrifol am waith technegol i BT) wrth Taro'r Post ddydd Mercher eu bod yn cadarnhau bod polyn telegraph ym Mhentrebach wedi ei ddifrodi o ganlyniad i ddamwain ffordd.

"Fe fydd yn rhaid gosod polyn newydd ond nid oes modd i beirianwyr y cwmni gwblhau'r gwaith tan eu bod yn cael caniatâd gan gwmni arall.

"Mae cwmni trydan hefyd a cheblau yn agos i'r polyn felly mae angen sicrhau fod y safle ger y polyn yn gwbwl ddiogel cyn i'r gwaith gael ei gwblhau.

"Hoffwn bwysleisio wrth bobl y pentref sydd wedi cael eu heffeithio, ein bod yn trin y mater fel un pwysig iawn, ac rydym yn gweithio yn galed iawn i drwsio'r nam cyn gynted â phosib".