Cymeradwyo cynllun dadleuol i ddatblygu Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru ar ddeall bod cynllun dadleuol ar gyfer y datblygiad mwyaf yng Nghaerdydd ers canrif wedi cael ei gymeradwyo gan archwilydd cynllunio Llywodraeth Cymru.

Golygai bod y rhwystr mawr olaf wedi ei basio, cyn i dros 30,000 o dai gael eu hadeiladu yn y ddinas dros y degawd nesaf.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi pa ardaloedd o Gaerdydd all gael tai newydd wedi'u hadeiladu yno.

Mae'n seiliedig ar ragolygon twf poblogaeth, sy'n darogan y bydd poblogaeth yn tyfu dros 25% dros gyfnod o 20 mlynedd.

Bydd manylion y cynllun yn cael eu cyflwyno yn swyddogol yr wythnos nesaf.

Fe fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan y cyngor yn yr wythnosau nesaf, ond mae disgwyl iddo gael ei gymeradwyo gan yr awdurdod.

Poblogaeth o 400,000

Mae'r broses wedi bod yn un hir a dadleuol, gyda chefnogwyr yn dweud bod angen y datblygiad i fynd i'r afael â diffyg tai yn y ddinas.

Mae gwrthwynebwyr yn dadlau na fydd isadeiledd y ddinas yn gallu ymdopi.

Mae'r cynllun yn seiliedig ar ragolygon y bydd y boblogaeth yn tyfu o'r 320,000 presennol i 400,000 ar gyfer y cyfnod o 2006 i 2026.

Y tro diwethaf i Gaerdydd dyfu ar y raddfa yma oedd ganrif yn ôl, pan oedd y diwydiant glo yn ei anterth.

'Amser cyffrous'

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, aelod y Cabinet dros Gynllunio a Chynaladwyaeth:

"Mae'n amser cyffrous i Gaerdydd. Ni yw u o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y DU. Bydd y Cynllun Datblygu Unedig yn sicrhau y bydd gan yr awdurdod y grym i reoli datblygu tai a chymunedau dros gyfnodau ar draws y ddinas.

"Bydd yn ein galluogi i adeiladu tai fforddiadwy newydd - tai cynaliadwy, ar gyfer teuluoedd a'n poblogaeth sydd yn tyfu. Mae angen dirfawr wedi bod ar Gaerdydd am y cynllun hwn ers peth amser. Cafodd y cynllun diwethaf ei gymeradwyo 19 o flynyddoedd yn ôl ac mae wedi arwain at ddiffyg mewn tir addas ar gael ar gyfer gofynion tai.

"Pan fydd y cynllun newydd yn cael ei fabwysiadu ddiwedd Ionawr, byddwn yn sicrhau y bydd datblygiadau yn y ddinas yn cael eu rheoli'n effeithiol gydag isadeiledd trafnidiaeth, ysgolion, gwasanaethau iechyd a chymunedol eraill. Bydd y cynllun yn rhoi'r rheolaeth i ni i lywio datblygiadau a rheoli twf y ddinas.

"Gallwn symud ymlaen gydag agweddau ffurfiol mabwysiadu'r cynllun ac fe fyddwn yn ei gyhoeddi arlein. Bydd adroddiad yn cael ei baratoi ar gyfer y cabinet fydd yn cael ei gynnal ar 21 Ionawr ac fe fydd y cynllun yn cael ei gyflwyno i'r cyngor llawn ar 28 Ionawr er mwyn derbyn y cadarnhad terfynol."