Dyn mwyaf hael Cymru?

Cyhoeddwyd

Mae Henry Englehardt, un o sylfaenwyr Admiral, yr unig gwmni FTSE 100 o Gymru, wedi cyhoeddi ei fod am roi £1,000 yr un i bob aelod o'i staff ffyddlon pan fydd yn ymddeol.

Mae'r haelioni yn rhyfeddol pan ystyriwch chi fod y cwmni gwerthu yswiriant yn cyflogi dros 6,000 o staff ym Mhrydain. Mae 'na amcangyfri' y bydd gweithred y Prif Weithredwr yn rhoi tolc o tua £7m yn ei gronfa bensiwn.

Pa fath o berson sydd yn gwneud rhywbeth mor hael? Yn gynharach eleni, cafodd Cymru Fyw wahoddiad i galon adeilad newydd, crand y cwmni yng nghanol Caerdydd i sgwrsio gydag Henry Engelhardt. Gŵr o Chicago a oedd, ar un adeg, yn fwy cyfarwydd gyda rhoi saws ar fyrgyrs na rhedeg cwmni enfawr:

Beth yw dy gefndir?

Ges i fy magu am 20 mlynedd cyntaf fy mywyd yn Michigan a graddio o brifysgol y ddinas mewn teledu, radio a ffilm. Ar y ffordd wnes i gwrdd a merch o Ffrainc a gorffen lan yn teithio o gwmpas Ewrop.

Fy swydd gyntaf oedd rhoi'r saws arbennig ar y byns ym mwyty McDonalds yn y Champs Elysses, Paris. Ar yr un pryd fe wnes i ddechrau wneud cymhwyster busnes MBA.

Wnaethon ni'n dau roi'r gorau i deithio ddechre'r 80au a phriodi. Roedd swyddi yn brin. Mi fues i mewn sawl swydd yn y sector gwasanaethau ariannol tan i mi weld hysbyseb am reolwr marchnata i gwmni ariannol oedd heb ddechrau eto.

Wnes i holi ym mha faes ariannol roedd y cwmni'n mynd i fod yn gweithio, ac fe ddywedodd menyw ar y ffôn mai cwmni gwerthu yswiriant car oedd e.

Fy ymateb cyntaf? Tynnu'r ffôn o fy nghlust a meddwl pa mor boring fyddai'r swydd. Ond ar y pryd, ro'n i mewn swydd hyd yn oed yn fwy boring, felly mi es amdani! Y cwmni newydd oedd Churchill.

Ar ôl rhai blynyddoedd, daeth cynnig gan grŵp o fuddsoddwyr ariannol yn gynnar yn y 90au i sefydlu cwmni tebyg, a dyna oedd dechrau Admiral.

Pam sefydlu Admiral yma yng Nghymru?

Roedden ni'n awyddus yn y lle cyntaf i fod y tu hwnt i Lundain a'r M25, felly fe 'naethom ni anfon llythyrau at 10 awdurdod lleol oedd yn cynnig grantiau ar gyfer busnesau newydd.

Mi gawsom ni ymateb gan Gyngor De Morgannwg y diwrnod wedyn ac fe 'naethon nhw baratoi cyflwyniad ar ein cyfer yn Llundain.

Y diwrnod hwnnw, anghofia'i fyth, roedd hi'n pistyllio'r glaw tu allan, ac roedd yr adeilad ger London Bridge yn un diflas a llwm. Ond dyma swyddogion y Cyngor yn dangos lluniau braf i ni o Gaerdydd yn yr haul gyda blodau ym mhobman!

Cawsom ni ddim ymateb gan y naw Cyngor arall er i ni ymweld â Leeds a Corby. Erbyn hynny roedd llu o asiantaethau Cymreig ar ein holau yn cynnig pob mathau o resymau i ni symud i Gymru.

Er hynny, ac am ryw reswm, ro'n i wedi penderfynu, er gwaethau'r ffaith fod ddim grantiau ar y bwrdd, i sefydlu yn Brighton.

Dyna pryd ddaeth Awdurdod Datblygu Cymru (WDA) atom ni a chynnig £1 miliwn o grant i ni sefydlu yng Nghymru. Fel busnes, oedd heb ddechrau eto cofiwch, doedd ddim un ffordd allen ni droi'r cynnig lawr.

Felly, dechreuoddd Cwmni Admiral am 09:00 ar 2 Ionawr 1993 yng Nghymru. Roedden ni'n ddigon ffodus i ddod mewn i'r farchnad yswiriant ceir ar yr eiliad berffaith. Dweud y gwir, doedd dim angen y grant arnom ni... ond mi gymeron ni fe ta beth!

Cofiwch, gan gofio fod Admiral erbyn hyn wedi rhoi dros biliwn o bunnoedd yn ôl i'r economi leol, mae'r grant gwreiddiol nawr yn ymddangos fel buddsoddiad arbennig o dda gan yr Awdurdod Datblygu.

Disgrifiad o’r llun, Arwyddair y cwmni

Mae Admiral yn aml ar restrau o'r cwmnïoedd gorau i weithio iddyn nhw. Oedd hyn yn fwriad o'r cychwyn neu a'i rhywbeth damweiniol oedd e?

Roedd hi yn rhan o ethos graidd y cwmni. Os yw pobl yn hoffi beth maen nhw'n ei wneud, maen nhw'n ei wneud yn well.

Mae 'na resymau busnes da dros wneud eich gweithwyr yn hapus ac yn falch o weithio i'ch cwmni - fel y'n ni'n profi blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Admiral yw'r UNIG gwmni ym Mhrydain sydd wedi ymddangos yn rhestr y Sunday Times o'r cwmnïoedd gorau i weithio iddyn nhw ym mhob un o'r 16 mlynedd mae'r rhestr wedi ei chyhoeddi. Nid Google, nid Yahoo, nid Amazon, ond Admiral. Dyma i chi ffaith rwy'n arbennig o falch ohoni.

Mae hi hefyd yn bolisi i wneud y staff deimlo'n rhan o'r cwmni trwy gynnig cyfrandaliadau iddyn nhw fel rhan o'u pecyn gwaith.

Y diwrnod cyntaf aeth y cyfranddaliadau ar werth ar y farchnad stoc, fe gododd y pris, ac fe rannodd 1,400 o staff bron i £60 miliwn. Roedd y maes parcio'n edrych dipyn gwahanol yr wythnos wedyn!

Does dim swyddfeydd yn y cwmni. Dwi'n awyddus i bobl fedru fy ngweld a chyfathrebu'n agored â mi, fel y gwelwch chi mae gen i wrych o gwmpas fy nesg, ond mae hi'n hawdd i bobl siarad â mi.

Mae pawb yn y cwmni yn gweld eu gilydd ac yn cyfathrebu'n agored. Unig bwrpas wal yw i stopio. Pam fyddech chi eisiau stopio cyfathrebu agored a stopio pobl rhag gwneud eu gwaith?

Disgrifiad o’r llun, 'Swyddfa' Henry Engelhardt

Pe byddet ti yn sefydlu Admiral heddiw fyddet ti'n sefydlu yng Nghymru?

Yn sicr! Prif fantais Cymru yw ei phobl. Ry'n ni'n cyflogi dros 5,500 o staff yn ne Cymru mewn tri lleoliad, ac yn ddyddiol maen nhw'n gwneud jobyn gwych i'r cwmni.

Cofiwch, mae hi'n bwrw lot o law, a mae hynny'n anfantais, ond os allwch chi fynd heibio'r ffaith fach yna, a weithiau mae'n haws nag ar adegau eraill, yna Cymru yw'r lle i fod.

Mae'r gymuned hefyd yn unigryw a mae'n gyfle i fod yn rhan lawn a phwysig o'r gymuned honno. Ry'n ni'n noddi crysau tîm rygbi Cymru, a mae hynny'n ffantastig i'r staff i weld eu cwmni yn chwarae rhan mor bwysig yn y wlad.

Disgrifiad o’r llun, Mae darganfod eich ffordd o gwmpas adeilad newydd y cwmni'n dipyn o sialens!

Rwy ti'n ymddeol eleni, fydd y cwmni'n parhau mor deyrngar i'w wreiddiau Cymreig?

Mae'r ethos Gymreig yn rhan annatod o'r cwmni erbyn hyn, a staff y cwmni yw'r cwmni, felly mae'n amhosib dychmygu Admiral mewn unrhyw leoliad gwahanol.

Mi fyddai'n cadw cysylltiad â'r cwmni mae'n siwr. Bydda i hefyd yn barod i roi cyngor i David [Stevens - y Prif Weithredwr newydd] os fydd e'n gofyn amdano, er mae ei ysgwyddau yn ddigon llydan a mae'n nabod y cwmni gystal a neb.