Symud rhai triniaethau llygad i'r gymuned

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun peilot i symud gwasanaethau i drin pobl sydd â chyflwr llygaid Dirywiad Macwlaidd Gwlyb, neu Wet-AMD, o ysbytai yn agosach i'w cartrefi.

Bydd £400,000 yn cael ei fuddsoddi ar bedwar prosiect peilot yng nghymoedd Gwent, Cwm Taf, y gorllewin a Phowys.

Yn lle darparu gwasanaethau ysbyty dan arweiniad meddygon mewn adrannau cleifion allanol a theatrau llawdriniaethau, bydd cleifion yn cael triniaeth o fewn eu cymunedau lleol gan optometryddion a nyrsys dan oruchwyliaeth offthalmolegwyr.

Mae cyflwr Dirywiad Macwlaidd Gwlyb yn gallu arwain at ddallineb yn gyflym a nod y prosiect yw sicrhau bod pobl yn cael eu gweld yn gynt ac yn fwy agos at eu cartrefi, ac y bydd mwy o amser gan offthalmolegwyr mewn ysbytai i drin cleifion sydd â'r cyflyrau mwyaf cymhleth.

Gwasanaethau o fewn y gymuned

Mae'r buddsoddiad yn rhan o gronfa gofal sylfaenol Llywodraeth Cymru gwerth £40 miliwn.

Nod y gronfa yw diwygio gwasanaethau gofal sylfaenol Cymru i sicrhau bod y rhan fwyaf o ofal GIG Cymru'n cael ei gynllunio a'i ddarparu yn y gymuned, yn fwy agos at gartrefi pobl.

Mae Vaughan Gethin, y Dirprwy Weinidog Iechyd, wedi cymeradwyo pecyn ariannu gwerth £105,000 i wella sgiliau gweithwyr proffesiynol gofal iechyd er mwyn iddynt ddarparu'r gwasanaethau newydd hyn. Bydd hyn yn galluogi pob un o fyrddau iechyd Cymru i ariannu nifer o optometryddion i astudio am gymwysterau prifysgol.

Dywedodd Mr Gething: "Heddiw, dw i'n cyhoeddi buddsoddiad a fydd yn arwain, dros amser, at symud nifer fawr o wasanaethau i ffwrdd o'r ysbytai i mewn i gymunedau lleol gan eu gwneud yn fwy cyfleus i bobl gael mynediad atynt ac yn fwy cymwys i ddarparu'r gofal cywir, yn y lle cywir, ar yr amser cywir.

"Bydd y buddsoddiad ychwanegol yr ydym yn ei wneud yn ein staff yn helpu i ehangu sgiliau optometryddion a gweithwyr proffesiynol gofal llygad eraill, gan sicrhau bod ganddynt y cymwysterau angenrheidiol i ddarparu'r gwasanaethau hyn. Mae hyn yn pwysleisio ein hymrwymiad i ddatblygu ein staff er mwyn iddynt ddarparu gwasanaethau gofal a thriniaeth o ansawdd uchel.

"Bydd hyn yn helpu i ryddhau amser ac adnoddau i feddygon ganolbwyntio ar y bobl hynny sydd â chyflyrau cymhleth y mae arnynt angen triniaeth arbenigol."