Plaid Cymru eisiau 'adfer' y WDA

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, WDA

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn adfer brand yr asiantaeth ddatblygu, y WDA, er mwyn annog mwy o gwmnïau i fuddsoddi yma.

Fe gafodd y WDA ei ffurfio ym 1976 er mwyn creu mwy o swyddi, ond fel rhan o 'goelcerth cwangos' Rhodri Morgan, daeth y corff yn rhan o Lywodraeth Cymru yn 2006.

Yn 2012, casglodd pwyllgor o ASau fod y penderfyniad yna wedi "peri i Gymru fod yn llai gweledol dramor", gan ei gwneud hi'n anos denu buddsoddiad.

Ddydd Mercher, dywedodd Rhun ap Iorwerth, llefarydd economi Plaid Cymru, fod y WDA yn parhau i fod yn frand adnabyddus, ac byddai llywodraeth Plaid Cymru'n creu sefydliad newydd yn defnyddio'r un enw.

Disgrifiad o’r llun,
Rhun ap Iorwerth

Ond dywedodd na fyddai'r corff yn union yr un fath. Fe fyddai'r corff newydd hyd-braich o'r llywodraeth, ac yn gweithredu fel partneriaeth rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus.

Dywedodd Rhun ap Iorwerth: "Bu Cymru yn rym economaidd o'r radd flaenaf yn y byd cyn hyn, ond dros y degawdau, dirywio wnaeth ein heconomi.

"Amcan Plaid Cymru yn y tymor hir yw gwella economi Cymru i'r un lefel o fewn cenhedlaeth. Does dim rhaid i ni fod yn berthynas dlawd y DG."

Yn 2004, pan gafodd y bwriad i ddileu'r WDA ei gyhoeddi, canmol y penderfyniad wnaeth arweinydd Plaid Cymru ar y pryd Ieuan Wyn Jones, a ddywedodd ei fod "wrth ei fodd".

Mae'r Ceidwadwyr eisoes wedi galw am greu 'Cyngor Buddsoddi' preifat er mwyn ceisio denu mwy o fuddsoddiad dramor.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r rhesymau dros uno'r WDA gyda Llywodraeth Cymru wedi eu trafod yn helaeth ac, yn amlwg, mae'r byd wedi symud ymlaen o ddulliau sgiliau isel, rhad y WDA yn yr 1980au a 1990au. Roedd oes y WDA yn dirwyn i ben a doedd ddim yn bwrpasol ar gyfer y dyfodol."

Aeth y llefarydd ymlaen i ddweud bod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn well nag erioed o ran denu mewnfuddsoddiad.

Cyhoeddi rhaglen fasnach

Hefyd ddydd Mercher, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru raglen fasnach ar gyfer 2016-17.

Y nod, meddai Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, yw rhoi lle canolog i Gymru ar fap masnach a thwristiaeth yn rhyngwladol.

Mae'r rhaglen arfaethedig yn cynnwys hyd at 44 o ddigwyddiadau mewn un ar bymtheg o wledydd, gan gynnwys yr UDA, India, yr Almaen, Canada, Japan a Tsieina.

Dywedodd Ms Hart: "Rydym eisiau i gwmnïau wneud yn fawr o'r cyfleoedd y mae masnachu'n rhyngwladol yn eu cynnig. Mae rhaglen 2016-17 yn adeiladu ar y buddsoddiad sylweddol a wnaed yn ystod cyfnod presennol y llywodraeth hon.

"Mae gweithio'n rhyngwladol yn elfen allweddol o wella twf a sicrhau bod cwmnïau yng Nghymru yn fwy cystadleuol.

"Mae gan deithiau masnach ac arddangosfeydd tramor ran ganolog i'w chwarae wrth fynd ati i sicrhau bod mwy yn cael eu hallforio o Gymru. Maent hefyd yn rhan o'r cymorth masnachol dwys y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i fusnesau."