Addysg: Mesurau arbennig Sir Fynwy'n dod i ben

Cyhoeddwyd

Mae mesurau arbennig ar wasanaethau addysg yng Nghyngor Sir Fynwy wedi dod i ben.

Roedd y gwasanaeth yn y sir dan y mesurau ers Hydref 2012, wedi i Estyn, y corff arolygu ysgolion, ddatgan eu pryderon am y ddarpariaeth.

Daw'r mesurau i ben yn sgil gwelliannau i'r drefn.

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor fod Estyn yn cydnabod fod cynnydd wedi'i wneud, yn enwedig ym meysydd diogelu plant a'r defnydd o ddata.

Roedd Estyn wedi gwneud chwe argymhelliad mewn adroddiad fis Hydref 2013.

Y pryder ar y pryd oedd bod cynnydd disgyblion o flwyddyn i flwyddyn yn is na'r cyfartaledd. Roedd Estyn hefyd yn ofni fod y drefn o gefnogi a herio ysgolion ddim yn ddigon cadarn.

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Peter Fox: "Rwy'n falch iawn o dderbyn y llythyr hwn gan Estyn i ddweud bod y mesurau arbennig yn dod i ben.

"Rwy'n ddiolchgar am waith bob un wnaeth gyfrannu at y canlyniad positif hwn.

"Mae gwella canlyniadau pobl ifanc wedi bod yn flaenoriaeth inni, ac mi fydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Mae'r llythyr hwn yn profi bod gennym ni'r arweiniad a'r systemau mewn grym i barhau i wella."

Mae dwy sir - Torfaen a Merthyr Tudful - yn parhau i fod mewn mesurau arbennig.