Swyddogion iechyd: Annog pobl i gael eu brechu rhag ffliw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae achosion o'r ffliw ar gynnydd yng Nghymru, gyda 51 o gleifion wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty ers mis Hydref, yn ôl swyddogion iechyd y cyhoedd.

Ac mae'r naw achos mwyaf difrifol wedi gweld cleifion ffliw yn cael eu trin mewn gwelyau gofal dwys.

Mae mwy na 2,400 o bobl hefyd wedi gweld eu meddyg teulu gyda symptomau yn barod y gaeaf hwn.

Dywedodd Dr Richard Roberts, pennaeth rhaglen brechu Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Dyw hi ddim yn rhy hwyr i gael brechiad ffliw".

Fe ddaw'r cyngor ar adeg pan welwyd cynnydd yn nifer yr ymweliadau â meddygon teulu ac ysbytai ar draws Cymru yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mae swyddogion yn dweud ei bod yn anochel fod y ffliw yn ychwanegu at faich ar adrannau damweiniau ac achosion brys ar draws sawl rhan o Gymru dydd eisoes yn delio â phwysau'r gaeaf.

Mae pob-grŵp oedran wedi cael eu heffeithio, er bod plant ifanc, yr henoed ac oedolion â chyflyrau cronig yn wynebu mwy o risg

Ychwanegodd Dr Roberts: "Mae ffigurau diweddar yn awgrymu bod y ffliw bellach yn lledaenu ledled Cymru. Er y dylai'r rhai sydd mewn grwpiau risg uchel fod wedi cael eu brechu erbyn hyn, nid yw'n rhy hwyr i gael brechiad ffliw."

Mae'r brechlyn yn diogelu pobl rhag y firws H1N1 - y math o ffliw mwyaf cyffredin.

"O brofiad diweddar, byddem yn disgwyl i'r ffliw ledaenu yng Nghymru am chwech i wyth wythnos neu hyd yn oed mwy o amser, felly mae'n bwysig sicrhau bod gweddill o'r bobl sy'n gymwys yn cael eu brechu cyn gynted ag y bo modd," meddai Dr Roberts.