Gêm yr haf?

Cyhoeddwyd

Mae tymor Uwch Gynghrair Bêl-droed Cymru wedi dod i ben am dymor arall, ond oes angen newid trefn y gemau yn y dyfodol? Cafodd nifer fawr o gemau eu gohirio dros y gaeaf gan godi'r hen ddadl dros symud gemau Uwch Gynghrair Cymru i dymor yr haf.

Cafodd Cymru Fyw farn dau sydd wedi ymwneud â phêl-droed Cymru ers blynyddoedd. Tan eleni, Jeff Thomas oedd Cadeirydd Clwb Pêl-droed Caerfyrddin a Nigel Aykroyd, ynghyd â'i frawd David, yw perchennog Clwb Pêl-droed Y Bala.

Disgwyl misoedd i chwarae

"Dim pêl-droed yr haf bydde fe, oherwydd fe fyddai'n ymestyn o fis Mawrth tan fis Tachwedd," meddai Jeff Thomas, sy'n dal i fod yn weithgar gyda chlwb Parc Waun Dew.

"Meddyliwch os bydde tîm o'r Uwch Gynghrair yn syrthio i gynghrair is, bydde'n golygu mynd lawr ym mis Tachwedd ond aros tan Awst neu'r Medi canlynol cyn bod y tîm yn cael chwarae eto. Ma' hyn y golygu bod wyth mis 'da chi... bydde'r chwaraewyr yn danto, ac yn chwilio am glybiau eraill yn yr Uwch Gynghrair.

Disgrifiad o’r llun,
Jeff Thomas, a oedd yn Gadeirydd ar Glwb Pêl-droed Caerfyrddin tan yn ddiweddar

"Hefyd, os byddech chi'n cael dyrchafiad i'r Uwch Gyngrair ym mis Ebrill, bydde rhaid aros tan y Mawrth canlynol cyn chwarae eto, 11 mis!"

Mae Nigel Akroyd yn fwy agored i'r syniad, ond yn credu bod angen mwy o drafodaeth ar y mater:

"'Rydyn ni yn Y Bala eisiau siarad am bêl-droed yr haf, ond mae gymaint o pros and cons a does 'na ddim digon o drafodaeth wedi bod. Dwi'n meddwl ei fod yn hen bryd i ni gael ymgynghoriad rhwng pawb - y clybiau a'r Gymdeithas Bêl-Droed ac eraill, er mwyn trafod y mater.

"Mae 'na lawer o resymau pam dylen ni newid i gêm yr haf - y torfeydd a'r caeau yn ddau amlwg. Byddai newid i'r haf yn bendant yn well i revenue clwb Y Bala yn fy marn i. Mi gawn ni dorfeydd mwy ac hefyd mwy o sylw fel clwb, a gallu chwarae mwy o gemau.

"Chwerthinllyd"

Mae Jeff Thomas yn bendant na fyddai hi'n bosib newid strwythur y calendr:

"Dydi'r syniad o newid yr holl gynghreiriau ddim am ddigwydd, does dim pwynt siarad amdano fe. Mae gymaint o gynghreiriau yng Nghymru - Caerfyrddin, Penfro, Gwynedd, Gwent, ardal Wrecsam... ma' digon o anghytuno fel y ma' hi. Ma'r peth yn chwerthinllyd i feddwl y byddai pob cynghrair yn cytuno.

"A fydde diddordeb gan gwmnïau teledu i ddangos gemau dros yr haf? Does neb wedi gofyn y cwestiwn. Mae'n clwb ni yn dibynnu llawer ar wirfoddolwyr, llawer ohonyn nhw'n athrawon - 'dyn nhw am aros adref am chwech wythnos dros yr haf yn lle mynd i Ffrainc?

"Mae'r chwaraewyr yn rhan amser ac mae teuluoedd gyda nhw - ydyn nhw am aberthu eu gwyliau haf neu gymryd gwyliau yn y gaeaf pryd fydd y plant yn yr ysgol? Mae rhaid cael dyfarnwyr fyddai'n fodlon gyda'r newidiadau hefyd."

Disgrifiad o’r llun,
Nigel Aykroyd, sy'n berchen ar glwb Y Bala gyda'i efaill, David

Mae Nigel Akroyd yn dadlau ei bod hi'n werth arbrofi:

"Byswn i'n licio meddwl y byddai'r camerâu teledu yn dod i Faes Tegid dros yr haf hefyd, achos mae'n bwysig er mwyn dod ag arian i'r clwb. Fyswn i ddim yn hoffi meddwl am golli'r hawliau teledu o ganlyniad i symud i gynghrair haf.

"Dwi wedi meddwl yn y gorffennol y gallen ni gael rhestr o gemau dros gyfnod yr haf lle mae dau glwb yn cael penwythnos i ffwrdd, er mwyn i bobl y clwb fedru mynd ar eu gwyliau.

"O ran y chwaraewyr sydd ar gael i'r clybiau unigol byddai rhaid trio - mae'n anodd dweud heb i ni drio."

Rhoi'r drol o flaen y ceffyl?

Ond mae Jeff Thomas yn rhagweld problemau pellach o symud gemau i'r haf:

"Mae hi'n arferiad i drin y caeau chwarae dros fisoedd yr haf, ond bydde ddim bosib gwneud hyn os bydd y tymor yn cael ei symud - allwch chi ddim paratoi'r cae ar gyfer mis Mawrth dros fisoedd y gaeaf.

"Hefyd, mae pobl yn talu ar gyfer yr hospitality suite yn y gaeaf, ond does dim diddordeb ganddyn nhw fis Awst - a 'dy ni'n gwneud mwy o arian yn yr hospitality nag ar y gât.

"Be ddyle' ni wneud yw canolbwyntio ar wella y caeau chwarae fel bod gemau ddim yn gorfod cael eu gohirio. Mae angen caeau 4G ym mhob man.

"Mae gymaint o bethau sydd angen i'w wella am y gynghrair yng Nghymru, byddai newid y tymor yn rhoi y cart o flaen y ceffyl."

Mae Nigel Akroyd yn cytuno bod angen rhoi sylw i gyflwr y meysydd:

"O ran cael caeau 3G neu 4G, 'da ni'n trio sortio hynny i Bala ar y funud, a dwi'n meddwl y bydd newyddion ar hyn i ni cyn haf nesaf. Dwi'n meddwl y byddai cael mwy o'r caeau yma yn gam ymlaen.

"Mae Bangor wedi cael 3G, ond ar gyfer ymarfer yn unig, ac mae Cei Cona yn gwneud yr un peth. Ond bydde'r torfeydd yn fwy yn yr haf gyda caeau 3G neu beidio.

"Mae llawer o bosibiliadau, ond dydi pawb heb ddod at ei gilydd i drafod y mater. Gyda newid hinsawdd, dim ond mwy o law gawn ni sy'n golygu rhagor o lifogydd a mwy o ohirio gemau.

"Mae rhaid trafod y peth yn iawn a dim ei ddisgrifio fel non-starter- does dim posib dweud hynny heb gael mwy o wybodaeth.

"Dwi'n gwybod y bydda'r cynghreiriau sy'n is na'r Uwch Gynghrair yn gorfod newid strwythur hefyd, ond mae rhaid o leia' trafod y peth i weld os yw'n bosib."

Mewn ymateb dywedodd Gwyn Derfel, Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru:

"'Rydyn ni wastad yn agored i unrhyw ddatblygiadau a fyddai'n hyrwyddo y Gynghrair Cenedlaethol. Mae angen i'r mwyafrif llethol o glybiau fod yn gefnogol i unrhyw newidiadau i strwythur sylfaenol y gynghrair, ac ar y funud dydi'r galw ddim yna.

"Mae Cynllun 3G yr Uwch Gyngrair wedi bod yn hynod o llwyddiannus ac wedi galluogi i bêl-droed gael ei chwarae drwy gydol y flwyddyn. Does dim cynlluniau i newid strwythur y tymor pêl-droed ar y funud."

Disgrifiad o’r llun,
Maes Tegid, cae chwarae Clwb Pêl-droed Y Bala

Beth yw eich barn chi? Ddylai'r calendr pêl-droed gael ei newid?

Ebostiwch cymrufyw@bbc.co.uk neu gallwch gysylltu trwy'n cyfrif Twitter @BBCCymruFyw neu ein tudalenFacebook