Costau claddfeydd sbwriel yn gostwng 22% yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Claddfa sbwrielFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r arian sydd wedi'i wario ar gladdfeydd sbwriel gan gynghorau Cymru wedi gostwng dros 22% yn y pedair blynedd diwethaf.

Mae ffigyrau yn dangos bod cyfanswm pwysau sbwriel wedi gostwng o 641,000 tunnell yn 2012/13 i 450,000 tunnell yn 2014/15 - gostyngiad o 30% mewn tair blynedd.

Ers 2011/12, mae'r gost flynyddol wedi gostwng o dros £59m i £46m.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y wlad yn "parhau i arwain y ffordd yn y DU".

Gwahaniaethau

Tra bo'r rhan fwyaf o gynghorau wedi torri eu bil claddfeydd sbwriel ers 2011/12, mae rhai wedi gweld eu costau yn aros ar yr un lefel, neu hyd yn oed yn codi.

Fe gynyddodd bil Sir Conwy 26.8% dros y cyfnod, gyda Gwynedd yn codi 18% a Sir Ddinbych 7%.

Dywedodd y tri awdurdod mai cynnydd mewn treth claddfeydd sbwriel oedd ar fai - dim cynnydd mewn sbwriel.

Torfaen lwyddodd i dorri costau fwyaf (89%) tra bo Blaenau Gwent (80%) a Sir Benfro (62%) wedi torri costau'n sylweddol hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae ffigyrau ailgylchu yng Nghymru yn cymharu'n ffafriol â Lloegr

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o ailgylchu 58% o wastraff erbyn eleni, gyda'r ffigyrau diweddaraf yn cael eu cyhoeddi fis nesaf.

Mae saith awdurdod eisoes wedi cyrraedd y targed.

Mae'r gyfradd yng Nghymru yn cymharu'n ffafriol â Lloegr (43.7%), a tharged yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y DU ydi 50% erbyn 2020.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod y ffigyrau yn dangos bod Cymru wedi cadarnhau ei lle fel "arweinydd ar draws y byd" am reoli gwastraff.

"Mae gwaith nawr yn parhau i sicrhau bod pob cyngor yn gallu dal ati i gyrraedd targedau uchelgeisiol, gyda'r nod o leihau gwastraff claddfeydd sbwriel i ddim mwy na 5% o gyfanswm gwastraff Cymru erbyn 2024/25."