Amseroedd aros yn hwy yng Nghymru na Lloegr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Y gwahaniaeth rhwng amseroedd aros yng Nghymru a Lloegr

Gall BBC Cymru ddatgelu fod amseroedd aros am ddiagnosis a thriniaethau yn y rhan fwyaf o'r categorïau allweddol yn y GIG, ar gyfartaledd, yn hirach yng Nghymru nag yr oeddynt yn Lloegr y llynedd.

Mae'r ffigyrau yn dangos fod y bwlch mwyaf yn amseroedd aros ar gyfer llawdriniaethau ar y clun.

Yr amser aros cyfartalog yn Lloegr oedd 75 diwrnod tra yng Nghymru roedd yn 197 o ddiwrnodau.

Mae`r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi dweud bod angen ffocysu ar ganlyniadau`r triniaethau, nid dim ond yr amseroedd aros am driniaeth.

Mae amseroedd aros ar gyfer llawdriniaethau clun wedi dirywio'n sylweddol yng Nghymru dros y pedair blynedd diwethaf. Ers 2011, ar gyfartaledd, mae'r amser aros wedi codi 20% dros y cyfnod.

Mae amseroedd aros i drin cataractau, torgesti (hernia) a rhai llawdriniaethau ar y galon hefyd tua dau fis yn hirach yng Nghymru nag yn Lloegr.

Mae diagnosis o glefyd y galon 10 diwrnod yn hwy yng Nghymru, tra bod diagnosis o niwmonia bythefnos yn hirach, ac mae'n rhaid aros am lawdriniaethau stumog 12 diwrnod yn fwy 'na dros y ffin.

Bach iawn oedd y gwahaniaethau mewn amseroedd aros ar gyfer triniaethau ar y galon, ac roedd cael diagnosis o ganser ac anafiadau i'r pen, yn ogystal â thriniaethau ar yr arennau ychydig yn llai yng Nghymru nag yn Lloegr.

Mae'r ffigurau wedi eu seilio ar 11 o faesydd gan yr 'Hospital Episode Statistics', ffigyrau sy'n cael eu casglu gan y Ganolfan Wybodaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Lloegr, a'r un maesydd sy'n cael eu harolygu gan y Gronfa Ddata Gofal Cleifion Cymru, sy'n cael ei gweinyddu gan Wasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru.

Mae'r ffigyrau yn dangos felly fod amseroedd aros yng Nghymru yn sylweddol y tu ôl i Loegr mewn 7 allan o'r 11 maes.

'Cynlluniau ar waith'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Mae'r GIG yng Nghymru yn un o brif flaenoriaethau'r llywodraeth. Dyna pam yr ydym yn buddsoddi mwy nag erioed yn ein gwasanaeth iechyd.

"Rydym yn cydnabod bod rhai amseroedd aros yng Nghymru yn rhy hir, ac mae gennym gynlluniau clir ar waith i leihau amseroedd aros erbyn diwedd mis Mawrth 2016.

"Rydym yn disgwyl i fyrddau iechyd barhau i wella perfformiad a chyrraedd targedau, gan sicrhau bod pob person yn cael ei drin mewn modd amserol, yn seiliedig ar angen clinigol.

"Rydym yn gwybod bod ein system gofal wedi'i gynllunio yn wynebu galw cynyddol wrth i'n poblogaeth heneiddio, ond hefyd oherwydd ffactorau gan gynnwys ffordd o fyw, megis gordewdra.

"Eisoes mae cynlluniau ar waith i wella gwasanaethau offthalmoleg ac orthopedeg, ac mae cynlluniau ar gyfer wroleg a iechyd clust, trwyn a gwddf (ENT) yn cael ei gyhoeddi cyn hir. Bydd hyn yn gwella profiad y claf drwy wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu gweld yn y lleoliad cywir, ar yr adeg iawn gan y gweithiwr iechyd proffesiynol cywir."