Pennaeth: Angen cynyddu cyflogau heddlu?

Cyhoeddwyd

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Gwent wedi cwestiynu a yw plismyn yn ennill digon o gyflog wedi i "nifer sylweddol" adael am swyddi sy'n talu'n well.

Dywedodd Jeff Farrar wrth BBC Cymru fod dau aelod wedi gadael yn ddiweddar ac "ennill tua £10,000 yn fwy" wrth yrru trenau.

Fe wnaeth ei sylwadau wrth i Heddlu Gwent gyhoeddi y byddan nhw'n recriwtio 40 o gwnstabliaid dros y tair blynedd nesa.

Yn sgil cyhoeddiad yn yr haf y byddai 60 o swyddi mewnol newydd, bydd cyfanswm o 100 o blismyn newydd yn cael eu recriwtio.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Prif Gwnstabl Jeff Farrar yn dweud bod angen edrych eto ar gyflogau heddlu.

Mae'r heddlu wedi colli 300 o staff ers 2011, a dydy'r llu ddim wedi recriwtio'n allanol tan nawr oherwydd yr hinsawdd ariannol.

Siaradodd BBC Cymru â chyn swyddog Heddlu Gwent ddywedodd nad cyflog oedd yr unig reswm pam bod pobl yn gadael. Dywedodd fod rhai'n mynd am fod staff yn anhapus gyda diffyg adnoddau ac aildrefnu adnoddau.

'Gwobrwyo' am eu gwaith

Er bod 300 wedi ymgeisio am 60 o swyddi mewnol yn ddiweddar, dywedodd Mr Farrar y gallai'r cyflog fod yn well.

"Dydw i erioed wedi gwneud y swydd yma oherwydd yr arian - nid arian yw'r cymhelliad ond fe ddylen ni wobrwyo pobl am yr hyn maen nhw'n wneud.

"... petai'r cyhoedd yn gweld rhai o'r pethau mae plismyn yn ei wneud yn ddyddiol, dyw'r tâl ariannol am hynny ddim wastad mor dda ag y gallai fod," meddai.

"Mae'n rhywbeth sydd angen i ni edrych arno ar draws y wlad."

'Adlewyrchu cymunedau'

Hefyd dywedodd fod angen gwneud mwy i annog pobl ddu a phobl o gefndiroedd ethnig yn ogystal â phobl hoyw, deurywiol a thrawsrywiol i ymgeisio am swyddi.

"Rhaid i ni adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu neu dydyn ni ddim yn deall y cymunedau hynny."