Diwrnod cyntaf Comisiynydd newydd

  • Cyhoeddwyd
Future Generations Commissioner Sophie Howe

Fe fydd cyn gynghorydd Llafur ac ymgynghorydd arbennig i Lywodraeth Cymru yn dechrau yn ei swydd newydd fel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ddydd Llun.

Sophie Howe yw'r person cyntaf i'w phenodi i'r swydd newydd gafodd ei sefydlu gan y Cynulliad y llynedd.

Yn ôl y Torïaid mae ganddi gysylltiadau agos â Lafur, gyda rhai yn galw ar y Cynulliad yn hytrach na'r llywodraeth i gael y hawl i benodi'r person ar gyfer y swydd.

Cafodd Ms Howe ei phenodi yn dilyn argymhelliad gan banel croes bleidiol.

"I mi, mae'n gyfle neilltuol o gyffrous, ac ychydig yn frawychus," meddai Ms Howe.

"I Gymru, ac i'r bobl a'r sefydliadau a ymgyrchodd dros ddeddfwriaeth, mae'n gam arall ymlaen tuag at greu cenedl gynaliadwy.

"Dyma Gymru lle rydym yn rhannu'r awydd i wireddu gwell ansawdd bywyd parhaol i ni i gyd - y Gymru a garem.

"Mae'n Gymru lle byddwn yn gweithio mewn dull cwbl wahanol fel y gallwn i gyd wneud gwell penderfyniadau, trawsnewid gwasanaethau, mynd i'r afael â phroblemau dwfn a defnyddio arian cyhoeddus, sy'n prinhau, mor effeithiol â phosibl."

Cafodd ei phenodi i'r swydd sy'n talu £95,000 y flwyddyn am gyfnod o saith mlynedd.

Cyn ei phenodiad bu'n gweithio fel dirprwy Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru ac fel ymgynghorydd arbennig i Carl Sargeant pan oedd o'n weinidog gyda chyfrifoldeb am lywodraeth leol.

Bydd Peter Davies, sydd wedi gwasanaethu fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy ar sail anstatudol ers 2011 yn rhoi'r gorau i'r rôl ddydd Llun, ond bydd yn cynorthwyo'r trawsnewid hyd 1 Ebrill.