Ateb y Galw: Steve Speirs

Cyhoeddwyd

Yr actor Steve Speirs sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Tom Shanklin yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Tynnu fy nhonsils allan yn dair oed. Dwi'n cofio lot o waed a Mam-gu yn bwydo fi efo wyau 'di sgramblo ar ôl hynny achos eu bod nhw'n poeni am fy mhwysau i. Dwi heb stopio bwyta ers hynny a dy'n nhw ddim yn poeni ddim mwy.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Merch gwahanol pob wythnos. Ro'n i'n rhamantwr diedifar. Gormod o enwau i'w cofio.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Cael fy ngwrthod bob tro gan y merched uchod... Eto, gormod i'w cofio...

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Yn ystod 'It's a Wonderful Life' dros y Nadolig. Cyn hynny, Sam Warburton yn cael ei anfon o'r cae yn annheg yn y Cwpan y Byd cyn y diwetha'... Doedd James Stewart ddim yn dod yn agos i hynny, er efallai byddai wedi dyfarnu'n well.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r foment yma'n dal i achosi hunllefau i Steve Speirs... a Sam Warburton mae'n siŵr!

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dwi'n stryglo i feddwl am rai da.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Y bryniau uwchben Cwm Merthyr. Nes i dreulio fy mhlentyndod yno. Fedra i dal glywed Mam yn gweiddi fod te yn barod!

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Roedd hi mor dda dwi ddim yn ei chofio hi.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Does. Dim. Geiriau.

Beth yw dy hoff lyfr?

'Wuthering Heights'. A 'The Tiger Who Came to Tea' - mae'n dibynnu sut dwi'n teimlo ar y pryd...

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Dim un.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'Spectre' yn y sinema. 'Lion King' gartre' - mae gen i fab pedair oed felly dwi'n hoffi ei roi yn y gwely a gwylio rhywfaint o Disney.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Jennifer Aniston

Dy hoff albwm?

'Hotel California', The Eagles.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydy dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Pei corned beef Mam. Baswn i'n ei gael e am dri chwrs, ac rwy' wedi gwneud hynny'n aml! Unrhyw beth ond wyau 'di sgramblo.

Disgrifiad o’r llun,
Steve yn g'neud llanast yn y gegin yn 'Stella'. "Ble mae mam a'i phei 'corned beef'?"

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

David Cameron, a thrio bod yn glên. Dwi'm yn meddwl ei fod e'n ddyn clên.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Jamie Baulch

Pynciau Cysylltiedig