Ateb y Galw: Jamie Baulch

  • Cyhoeddwyd
baulch

Y cyn-athletwr Olympaidd Jamie Baulch sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, ar ôl iddo gael ei enwebu gan Steve Speirs yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Tegan o gi oedd gen i fel plentyn bach. Mae gen i gof o bobl yn canu i mi...

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Merched 'Charlie's Angels'. Pob un ohonyn nhw.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Pan o'n i tua 11 oed, o'n i'n cystadlu yn y naid hir ac roedd pawb o'r ysgol wedi dod i fy ngweld i. Dwi'n cofio neidio i mewn ac fel nes i lanio, nes i ollwng rhech. Roedd pawb yn chwerthin. Nes i guro pawb, ond mae hynny wastad yn dod i'r meddwl wrth edrych 'nôl!

Disgrifiad o’r llun,
Druan o'r sawl sydd y tu ôl i Jamie!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Nes i wylio rhywbeth yn y sinema yn ddiweddar. Dwi ddim yn cofio beth oedd ei enw achos mod i'n mynd mor aml, ond dwi'n falch fod y golau i ffwrdd, rho hi fel 'na!

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dwi'n cofio pan o'n i'n rhannu 'stafell gyda Darren Campbell pan oedden ni'n cystadlu. Nath e ddweud mewn cyfweliad gyda'r BBC mod i wastad yn dod allan o'r gawod ac yn rhoi fy nhywel gwlyb ar ei wely e yn lle f'un i.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Mae 'na gymaint o lefydd da. Ond Stadiwm y Mileniwm i fi, dim ond achos fod yna awyrgylch anhygoel yna ac ei bod hi mor Gymreig pan mae'r stadiwm yn llawn.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Dwi wedi cael llawer ond mae'r noson lle ges i fedal Olympaidd i fyny yn y 10 uchaf yn bendant. Wnaethon ni bartïo'n galed - yn galetach na'r person cyffredin! Roedd hi'n noson wych.

Disgrifiad o’r llun,
Darren Campbell: "Bydd raid i mi redeg yn ôl i'r gwesty rwan cyn i Jamie gael cyfle i roi tywel gwlyb ar fyd ngwely i!"

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Cysylltiedig. Hapus. Hwyliog.

Beth yw dy hoff lyfr?

'Lord of the Rings'.

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Jîns. Unrhyw fath o jîns. Os nad ydw i'n gwisgo tracwist, dwi'n gwisgo jîns.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'The Big Short'. A 'The Revenant' cyn hynny. Dwi'n ffan masif o ffilmiau, dwi'n mynd o leia' unwaith yr wythnos, ac yn gwario o leia' 10 i 15 punt ar pic 'n' mix!

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fyddai'n chwarae dy ran di?

Will Smith, er dydw i ddim yn edrych fel fe, a dyw e ddim yn edrych fel fi. Ond fi fydde y boi yn y premiere.

Dy hoff albwm?

'Purple Rain' gan Prince.

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydy dy ffefryn a beth fyddai'r dewis?

Prif gwrs - Jamaican curry goat. Os fyswn i'n mynd i'r carchar ac yn derbyn hwnna am weddill fy mywyd, bydden i ddim yn cwyno!

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Iron Man. Fedri di ddychmygu cael y siwt am ddiwrnod? A byddwn i'n dewis bod yn Robert Downey Jr yn y siwt hefyd, nid fi.

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Connie Fisher.

Ffynhonnell y llun, BAFTA Cymru
Disgrifiad o’r llun,
"Ie, hi sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesa'!"