Cabinet Powys yn cytuno i ymgynghori ar uno ysgolion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Byddai Ysgol Uwchradd Llandrindod yn cau yn ôl y cynigion

Mae Cabinet Cyngor Powys wedi cymeradwyo argymhelliad i gynnal ymgynghoriad ar uno ysgolion uwchradd Llandrindod a Llanfair ym Muallt ym mis Medi 2017.

Yn y tymor byr, bydd y ddwy ysgol yn aros ar eu safleoedd presennol yn y tymor byr. Os bydd yr uno'n mynd yn ei flaen, mae'n debygol y byddai ysgol newydd sbon yn cael ei hadeiladu, o bosib yn ardal Llanfair ym Muallt.

Roedd y bleidlais yn unfrydol.

Disgrifiad o’r llun,
Rhai o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Llandrindod yn protestio.

Daeth dros 600 o ddisgyblion, rhieni a chefnogwyr Ysgol Uwchradd Llandrindod i brotestio'n erbyn y cynlluniau y tu allan i bencadlys Cyngor Powys.

Cyn y cyfarfod, cafodd deiseb â 1338 o enwau arni ei chyflwyno gan y protestwyr i'r cabinet.

Dywed y cyngor bod rhaid "gweithredu er mwyn ein myfyrwyr".

Pe bai cynghorwyr yn cymeradwyo'r cynlluniau, bydd ymgynghoriad llawn yn cael ei gynnal.

Niferoedd yn gostwng

Mae'r cabinet wedi cael gwybod bod nifer y disgyblion yn y ddwy ysgol yn gostwng, a bod hynny'n ei gwneud hi'n anodd i recriwtio athrawon.

Ar hyn o bryd, mae 546 o ddisgyblion yn ysgol uwchradd Llanfair ym Muallt, a 535 yn Llandrindod.

Polisi Cyngor Powys yw bod o leiaf 600 o ddisgyblion yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 ysgol uwchradd.

Un sy'n poeni am ddyfodol ysgol Llandrindod yw dirprwy faer y dre, Jon Williams, sydd hefyd ar fwrdd llywodraethwyr Llandrindod:

"Mae trigolion y dref a busnesau'r dref yn ein cefnogi oherwydd pe bai'r ysgol yn symud i Lanfair ym Muallt, byddai hyn yn effeithio busnesau lleol a dyfodol y dref."

Mesurau arbennig

Yn ne'r sir mae swyddogion addysg yn argymell cau ysgolion uwchradd Gwernyfed ac Aberhonddu.

Yna byddai un ysgol newydd cyfrwng Saesneg yn cael ei hadeiladu yn Aberhonddu.

Dywedodd Arwel Jones, aelod o Gabinet Powys sydd â chyfrifoldeb am addysg, bod y cynllun yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gael addysg ehangach ôl-16, ac yn lleihau nifer y llefydd gwag mewn ysgolion.

Ychwanegodd y byddai'r ysgol newydd yn Llanfair ym Muallt hefyd yn sicrhau bod mwy o ddisgyblion yn gallu cael eu dysgu ar un safle gan leihau'r angen i deithio.

"Mae angen gweithredu yn y rhanbarth er mwyn cryfhau darpariaeth addysg uwchradd. Mae tri o'r pedair ysgol uwchradd dan fesurau arbennig, ac mae'r bedwaredd yn cael ei monitro gan Estyn."