Ymgyrch i osgoi dementia

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgyrch newydd i geisio lleihau nifer yr achosion o ddementia yng Nghymru.

Fe ddaw'r ymgyrch wrth i'r llywodraeth gyhoeddi canlyniadau arolwg o ganfyddiadau pobl, sy'n awgrymu bod 77% o bobl yn pryderu y byddan nhw eu hunain yn datblygu dementia.

Roedd pedwar o bob deg person hefyd yn credu os oes dementia ar rywun yn eu teulu, yna fe fyddan nhw'n ei ddatblygu hefyd.

Wrth lansio'r ymgyrch, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford:

"Mae risg dementia'n cynyddu gydag oed, ac wrth i bobl fyw'n hwy, bydd nifer y bobl sy'n datblygu dementia yn cynyddu.

"Fodd bynnag, mae dementia dechrau cynnar ar gynnydd hefyd, felly dydych chi byth yn rhy ifanc i gymryd camau syml a fydd yn gwella eich iechyd corfforol a meddyliol wrth i chi heneiddio, gan obeithio y bydd hynny'n lleihau eich risg o ddatblygu dementia a chlefydau eraill."

Roedd yr arolwg yn dangos bod 48% o'r bobl wnaeth ymateb yn credu nad oes modd gwneud dim i leihau risg datblygu dementia, ond fe ddywed Llywodraeth Cymru bod tystiolaeth glir yn dangos bod ffordd iachach o fyw yn gallu lleihau'r risg hyd at 60%.

'Chwe cham syml'

Mae'r ymgyrch yn galw ar bobl i gymryd chwe cham syml, a hynny o dan y neges GWNA FE NAWR. Y chwe cham yw:

  • Gwiria dy iechyd yn gyson;
  • Wyt ti'n cadw at dy bwysau?;
  • Na! i ysmygu;
  • Alcohol o fewn y canllawiau os o gwbl;
  • Fedri di gerdded mwy bob dydd?;
  • Edrych am hobi newydd.

Y llynedd fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru £5.5 miliwn i wella gwasanaethau cymorth dementia yng Nghymru, gan osod targedau newydd uchelgeisiol ar gyfer diagnosis.

Eleni bydd £30 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yn iechyd meddwl pobl hyn, a fydd yn cynnwys cefnogaeth newydd ar gyfer dementia.

Ychwanegodd Mr Drakeford: "Rydyn ni'n ymroddedig i leihau effaith dementia. Dyna pam rydyn ni'n buddsoddi arian ychwanegol, ac yn cymryd camau i gynyddu cyfraddau diagnosis a gwella'r gefnogaeth i'r rhai sydd â dementia."