Angen gwella celloedd mewn llysoedd

Cyhoeddwyd

Mae angen canolbwyntio ar ofal a diogelwch carcharorion mewn llysoedd yng Nghymru, medd adroddiad newydd.

Bu'r Dirprwy Arolygydd Carchardai, Martin Lomas, yn ymweld â llysoedd Cymru fel rhan o archwiliad ar ran Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi.

Roedd yr ymweliadau'n cynnwys llysoedd dinesig yn ne ddwyrain Cymru, ond hefyd i lefydd fel Llandudno a Chaergybi yn y gogledd.

Fe ddywed yr adroddiad bod sawl elfen o ofalu yn y gogledd yn fwy diogel ac yn well na mannau eraill, ac y gallai'r ymarfer da yma gael ei rannu gyda chelloedd y llysoedd yn y de ddwyrain.

Ond roedd yr adroddiad hefyd yn dweud bod lefelau staffio mewn rhai llysoedd yn destun pryder, ac y gallai hynny greu risg i staff y llysoedd a'r carcharorion.

Ymhlith y canfyddiadau oedd:

  • Bod rhai carcharorion yn treulio gormod o amser yng nghelloedd y llys;
  • Nad oedd digon o gyfathrebu am yr hyn oedd yn digwydd yn y llys fel bod pobl mewn cell yn deall beth oedd yn digwydd;
  • Bod y broses o adnabod carcharorion bregus yn amrywio, a bod staff heb ddigon o hyfforddiant i ddelio gyda hynny;
  • Bod gefynnau'n cael eu defnyddio'n ormodol, a bod carcharorion yn eu gwisgo hyd yn oed mewn celloedd diogel.

Cysylltiadau fideo

Dywedodd Martin Lomas:

"Mae'r adroddiad yn codi pryderon am ddiogelwch a rheoli risg, ond hefyd am hyfforddi staff...

"Rydym wedi gwneud nifer o argymhellion a fydd yn cyfrannu at welliannau wrth ofalu am garcharorion, yn enwedig y rhai mwyaf bregus."

Wrth ymateb i'r adroddiad dywedodd llefarydd ar ran Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi:

"Rydym yn croesawu'r adroddiad hwn sy'n cydnabod cyflwr da ystad ein llysoedd yng Nghymru.

"Fe fyddwn yn parhau i weithio gyda chwmnïau Serco, GEOAmey, Gwasanaethau Hebrwng Carcharorion a'r Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol i wella a darparu amgylchedd diogel i'r carcharorion.

"Fel rhan o'n hymgyrch i wneud y system gyfiawnder yn fwy effeithlon, rydym hefyd yn gweithio i osgoi cludo carcharorion i'r llysoedd yn ddiangen gyda defnydd gwell o gysylltiadau fideo."