Arolwg iechyd: Chwilio am 260,000 o wirfoddolwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Mae Hywel Jones wedi cofrestru gyda'r cynllun

Mae Llywodraeth Cymru'n galw ar bawb dros 16 mlwydd oed i gyfrannu at arolwg cyfrinachol arlein ynglŷn â'u hiechyd.

Bwriad y cynllun Doeth am Iechyd Cymru yw helpu'r Gwasanaeth Iechyd i gynllunio at y dyfodol.

Mae'r prosiect yn gobeithio recriwtio 260,000 o wirfoddolwyr dros bum mlynedd.

Ar ôl cofrestru arlein bydd yna gyfres o gwestiynau i'w hateb am iechyd a ffordd o fyw'r cyfrannwr.

Fe fydd e neu hi'n cael ei hatgoffa i ddiweddaru'r wybodaeth bob chwe mis gyda ymchwilwyr ym mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn astudio'r canlyniadau dros gyfnod o ddegawdau.

Y bwriad yw creu darlun o anghenion iechyd y boblogaeth a gweld pa dueddiadau sy'n datblygu dros amser.

Y prosiect ymchwil 'mwyaf o'i fath'

Bydd yna gais i rai cyfranwyr gymryd rhan mewn gwaith ymchwil pellach ar gyflyrau penodol fel canser.

Mae Llywodraeth Cymru'n mynnu na fydd unrhyw ddata personol yn cael ei werthu i gwmnïau yswiriant na'i rannu â meddygon teulu cleifion unigol.

Dywedodd Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru:

"Doeth am Iechyd Cymru yw'r prosiect ymchwil mwyaf o'i fath erioed i gael ei lansio yng Nghymru, a bydd yn helpu'r gwasanaeth iechyd i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rydym yn defnyddio dull newydd lle bydd pobl yn gweithio'n agos gydag ymchwilwyr fel partneriaid cyfartal.

"Os ydych yn 16 oed neu'n hŷn ac yn byw yng Nghymru, gallwch ein helpu i ddeall iechyd y genedl yn well. Os ydych yn ifanc neu'n hŷn, yn heini neu'n anhwylus, byddwn yn cysylltu â chi bob chwe mis i gael dealltwriaeth barhaus o'ch iechyd. Diben hyn yw cael pobl i rannu'u gwybodaeth i wella iechyd a gofal yng Nghymru."

Disgrifiad o’r llun,
Gobaith Llywodraeth Cymru ydy recriwtio 260,000 o wirfoddolwyr

Cafodd cynllun peilot ei lansio ym mis Mai 2015 ac mae 570 o bobl wedi cofrestru hyd yn hyn.

Bydd Doeth am Iechyd Cymru'n anelu at gynyddu nifer y gwirfoddolwyr drwy gynnal sioe deithiol ar draws Cymru, hysbyseb deledu ac ymgyrchoedd ar wefannau cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Shantini Paranjothy o Ysgol Feddyginiaeth Prifysgol Caerdydd:

"Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gyfle unigryw sy'n adeiladu ar draddodiad cryf o ymchwil iechyd poblogaeth yng Nghymru. Bydd y prosiect mawr hwn yn defnyddio technoleg fodern i gynnwys pobl mewn ymchwil ac yn rhoi cyfleoedd i gyfrannu at sut y caiff astudiaethau ymchwil eu llunio a'u cynnal."