Comisiynydd Heddlu i adael ei swydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Richard Williams

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Winston Roddick, wedi cyhoeddi y bydd yn gadael y swydd.

Mewn cyfarfod o'r Panel Heddlu a Throsedd ddydd Llun, dywedodd Mr Roddick na fydd yn sefyll i gael ei ailethol yn etholiadau'r comisiynwyr fis Mai.

Mae disgwyl i'w ddirprwy Julian Sandham, sy'n gyn-Brif Uwch-Arolygydd gyda Heddlu'r Gogledd, ymgeisio am y brif swydd.

Eisoes mae Llafur Cymru wedi cyhoeddi mai David Taylor fydd eu hymgeisydd nhw, ac fe fydd Arfon Jones yn sefyll dros Blaid Cymru.

Gyrfa ddisglair

Yn wreiddiol o Gaernarfon, bu Mr Roddick yn gweithio fel plismon yn Lerpwl cyn mynd i astudio'r gyfraith yng Ngholeg Prifysgol Llundain.

Aeth ymlaen i yrfa ddisglair yn y gyfraith gan gael ei benodi'n Gwnsler y Frenhines (QC) yn 1986 ac yna'n brif farnwr cylchdaith Cymru a Chaer.

Yn 1998 cafodd ei benodi'n Gwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru - prif ymgynghorydd cyfreithiol y Cynulliad Cenedlaethol.

Yna yn 2012 fe gafodd ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd cyntaf Gogledd Cymru.

'Penderfyniad anodd'

Wrth wneud y cyhoeddiad y byddai'n camu o'r neilltu, roedd Mr Roddick yn cyfadde' bod y penderfyniad wedi bod yn un anodd, gan ddweud:

"Rwyf wedi ystyried hyn yn ofalus gyda fy nheulu ac eraill dros y ddau neu dri mis diwethaf. Mae'r rôl yn un cyffrous er gwaetha'r gofynion uchel, ond rwyf wedi ei fwynhau yn fawr.

"Ar ôl cael fy ethol fe newidiodd ein byd ni wrth i fy nwy wyres gael eu geni. Mae'r ieuengaf yn flwydd oed a'r hynaf bron yn dair - maen nhw'n byw yn eitha' pell i ffwrdd a dydyn ni ddim yn gweld digon ohonyn nhw. Nid dyna'r unig reswm am adael, ond dyna'r prif reswm.

"Er nad wyf mor ifanc ag yr oeddwn, mae gen i ddigon o egni a brwdfrydedd ac mi fyddaf yn adnewyddu fy nhystysgrif i weithio fel bargyfreithiwr... rwy'n credu bod cyfrifoldebau cyhoeddus y gallwn gael cais i'w cymryd.

Cydweithio

"Fe wnaf i hynny wrth gwrs, ond ni fyddan nhw yn agos i fod mor heriol â rôl y Comisiynydd. Rwy'n ddiolchgar dros ben am y gefnogaeth anhygoel a gefais gan fy nheulu, ac wrth gwrs y tîm hynod dalentog yn fy swyddfa.

"Roedd y swydd o Gomisiynydd Heddlu yn gwbl newydd pan ddechreuais arni, felly doedd dim cynsail wedi'i osod... rhaid oedd felly geisio torri cwys fy hun mewn modd oedd yn cynhyrchu plismona mwy effeithlon ac effeithiol oedd hefyd yn lleihau trosedd.

"Mae'r cyfnod wedi llwyddo gan fod Heddlu'r Gogledd a fy swyddfa wedi gweithio fel un tîm, ac mae'r ddealltwriaeth rhyngof finnau a'r Prif Gwnstabl - rhwng fy swyddfa i a'i brif swyddogion yntau - wedi bod yn ddi-fai."

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, Heddlu'r Gogledd yw'r llu sy'n perfformio orau yng Nghymru, a'r unig un sydd wedi gweld lleihad mewn troseddu (o 3%).