Cyllideb: Gwario mwy ar lifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Cyn y bleidlais ar Gyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru yn ddiweddarach, mae'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt wedi cyhoeddi y bydd £5 miliwn yn ychwanegol yn cael ei wario yn y flwyddyn ariannol nesaf ar reoli'r perygl o lifogydd.

Daw'r arian ychwanegol o gyllid canlyniadol Llywodraeth Prydain o £10.7 miliwn, yn dilyn pecyn o fesurau cymorth ar lifogydd a gyhoeddwyd gan y Trysorlys yn gynharach eleni.

Mae'r Gweinidog hefyd wedi cadarnhau y byddai'r holl gyllid canlyniadol yn cael ei neilltuo ar gyfer gwaith ar lifogydd.

Sawl ardal i elwa

Bydd yr arian yn golygu y bydd modd cyflymu cynlluniau blaenoriaeth o fewn y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd.

Fe fydd hynny'n cynnwys cynlluniau a gwelliannau yng Nghonwy, Blaenau Gwent, Sir Gaerfyrddin, Gwynedd, Castell-nedd Port Talbot a Sir Ddinbych.

Mae'r gwaith hwn yn ychwanegol i'r gwaith lliniaru llifogydd yn Nhal-y-Bont a'r gwaith o wella'r draenio ar yr A55, ac mae'n ategu'r cymorth parhaus i awdurdodau lleol a ddioddefodd yn y stormydd ym mis Rhagfyr.

Dywedodd Ms Hutt: "Mae buddsoddi yn y seilwaith amddiffyn rhag llifogydd a sicrhau bod ein cymunedau yn fwy diogel rhag llifogydd yn flaenoriaeth i'r llywodraeth hon. Mae'r llifogydd yn ystod y gaeaf diwethaf wedi tynnu sylw at bwysigrwydd parhau i fuddsoddi i reoli'r perygl ledled Cymru.

"Rydym eisoes wedi cyhoeddi nifer o fesurau i roi cymorth ar gyfer gwaith cynnal a chadw i'w gwneud ar unwaith. Bydd y £5 miliwn ychwanegol yr wyf yn ei gyhoeddi heddiw ar gyfer 2016-17 yn cyflymu'r cynlluniau sy'n flaenoriaeth, ac o fudd i gartrefi a chymunedau ar hyd a lled y wlad."

Ffynhonnell y llun, Llinos Davies
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ceir eu dal mewn llifogydd ar yr A55 ger Llandygai ym mis Rhagfyr

'Cadw at egwyddorion'

Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn pledleisio yn ddiweddarach heddiw ar Gyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru 'Cymru Decach, Cymru Well - Buddsoddi yn y Dyfodol' ar gyfer 2016-17.

Yn ganolog i'r cynlluniau gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, mae'r buddsoddiad ychwanegol o dros £300 miliwn yn y Gwasanaeth Iechyd.

Er i gyllideb Cymru gael ei chwtogi o 8% mewn termau real dros bum mlynedd, a 4.5% o doriadau refeniw mewn termau real i ddod dros y pedair blynedd nesaf - bydd rhai gwasanaethau'n cael eu diogelu, gan gynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, ysgolion ac Addysg Bellach ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Ychwanegodd Ms Hutt: "Rydym wedi cadw at ein hegwyddorion a'n blaenoriaethau. Drwy reoli ariannol gofalus, rydym wedi gallu diogelu'r gwasanaethau cyhoeddus sydd bwysicaf i bobl Cymru.

"Er gwaethaf y toriadau niferus i'n Cyllideb gan Lywodraeth Prydain, rydym wedi cynnig dewis arall i galedi, gan ddefnyddio pob dull o ysgogi buddsoddiadau sydd o fewn ein cyrraedd. Rydym yn falch o'n gallu i gyflawni er gwaethaf y diffyg arian.

Straeon perthnasol