Cwyn mam o Wynedd: Ymateb `anaddas`

  • Cyhoeddwyd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Disgrifiad o’r llun,
Iawndal i fam newydd

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cytuno gyda chwyn mam o Wynedd, gafodd ei hanfon i weld arbenigwyr seiciatrig ar ôl gwrthod gweld ei phlentyn newydd-anedig.

Mae Bwrdd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi ymddiheuro i`r fenyw sy`n cael ei hadnabod fel "Miss K", gan gytuno i dalu £750 o iawndal iddi am y gofid a achoswyd.

Cafwyd argymhelliad hefyd i reolwyr yn Ysbyty Gwynedd atgoffa staff meddygol a nyrsys ar y ward mamolaeth bod angen gwella`r ffordd y mae nhw`n cadw cofnodion.

Salwch cyneclampsia

Cafodd Miss K ei hanfon i`r ward ym mis Awst 2013 tua wythnos ar ôl iddi roi genedigaeth, gyda phen tost difrifol wedi ei achosi gan bwysau gwaed uchel. Credir y gallai hi fod yn diodde o salwch cyneclampsia allai beryglu ei bywyd.

Roedd hi`n ddagreuol, ac wedi gwrthod ymwelwyr yn ôl nodiadau y fydwraig, gan gynnwys gweld ei babi.

Fe gafodd ei chyfeirio at y tîm seiciatrig am "wrthod gofalu am ei babi, teimlo`n isel a diffyg cwsg".

Ond y diwrnod canlynol fe gafodd asesiad, a`i rhyddhau o ofal y tîm gan nad oedd `na dystiolaeth ei bod yn gwrthod cyswllt gyda`r babi.

Yn ôl Miss K fe gafodd ei chyfeirio i`r tîm seiciatrig heb iddi wybod, ac fe achosodd hynny i`w phwysau gwaed gynyddu eto.

Dywedodd nad oedd hi am weld unrhyw un gan ei bod yn teimlo mor sâl.

Ymddiheuro

Fe ysgrifennodd at y bwrdd iechyd ym mis Mehefin 2014, ond heb gael ateb tan fis Ionawr, 2015, pan wnaeth y bwrdd ymddiheuro am wendidau wrth gyfathrebu a chadw cofnodion.

Mewn ymateb dywedwyd bod y fydwraig wedi poeni bod Miss K yn isel, ac mai gweithredu er budd y claf oedd ei bwriad.

Fe ddisgrifiodd cynghorydd proffesiynol yr Ombwdsmon y cam o gyfeirio Miss K at y tîm seiciatrig fel un "anaddas".

Ond yn fwy pryderus bod hyn wedi ei wneud gan feddyg nad oedd wedi siarad gyda Miss K, oedd yn gyfystyr ac ymarfer clinigol gwael.

Roedd yna hefyd meddai wendidau yn y system o gadw cofnodion, ond ei bod yn nodi bod y bwrdd iechyd eisoes wedi cytuno i weithredu argymhellion yr Ombwdsmon.