'Lle sylweddol' i wella defnydd theatrau llawdriniaethau

Cyhoeddwyd

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi bod 'lle sylweddol' i wella'r defnydd o theatrau llawdriniaethau mewn ysbytai yng Nghymru.

Dywed adroddiad yr Archwilydd bod lle i leihau'r nifer o weithiau y caiff llawdriniaethau eu dechrau'n hwyr yn y dydd, a gostwng nifer y llawdriniaethau sy'n cael eu canslo.

Mae'r adroddiad yn edrych ar theatrau llawdriniaeth ledled Cymru ac yn edrych os yw amser theatrau llawdriniaeth yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon ac os yw camau diogelwch allweddol yn cael eu defnyddio'n iawn.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at nifer o broblemau yn cynnwys:

  • Amser theatr drud yn cael ei golli am nad yw sesiynau llawdriniaeth yn cael eu defnyddio'n llawn;
  • Llawdriniaethau'n cael eu canslo oherwydd nad oes gwelyau ar gael i dderbyn cleifion neu oherwydd bod cleifion yn gohirio neu ddim yn cyrraedd o gwbl ar ddiwrnod eu llawdriniaeth. Roedd bron i hanner y triniaethau a gafodd eu gohirio yn ganlyniad y claf yn canslo neu ddim yn bresennol ar gyfer ei apwyntiad;
  • Nid yw byrddau iechyd yn defnyddio data'n effeithiol i fonitro a gwella perfformiad theatrau.

Dywed yr adroddiad bod amser theatr yn cael ei golli drwy ddechrau sesiynau llawdriniaeth yn hwyr, gorffen yn gynnar a thrwy fylchau rhwng un claf yn gadael y theatr a'r claf nesaf yn cyrraedd.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at amrywiaeth o ffactorau a all effeithio ar effeithlonrwydd theatrau gan gynnwys cynllunio rhestrau llawdriniaethau yn wael gyda niferoedd uchel neu isel o gleifion yn cael eu bwcio ar gyfer llawdriniaethau, problemau gydag offer y theatr yn arwain at offer yn torri i lawr gan achosi oedi, ac anawsterau mewn sicrhau'r lefel staffio sydd wedi ei argymell.

Ffynhonnell y llun, Megaflop/Thinkstock

Mae'r adroddiad hefyd yn awgrymu bod problemau, sy'n ymwneud â nifer y gwelyau sydd ar gael, yn rhwystr i redeg theatrau llawdriniaeth yn esmwyth ac yn rheswm cyffredin dros ganslo triniaethau.

Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas: "Mae theatrau llawdriniaeth yn ddrud i'w rhedeg ac mae yna lawer mwy y gall byrddau iechyd ei wneud i sicrhau bod gallu eu theatrau yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon ac yn effeithiol. "

Mae'r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion, sy'n cynnwys:

  • Cyflwyno archwiliadau rheolaidd a hapwiriadau ar ddiogelwch llawfeddygol;
  • Sefydlu fforwm cenedlaethol ar gyfer gwella theatrau;
  • Gwella arweinyddiaeth gwasanaethau theatr mewn byrddau iechyd;
  • Meincnodi lefelau staffio a sgiliau mewn theatrau;
  • Gwella'r gwaith o adrodd ar berfformiad theatrau i fyrddau a phwyllgorau'r GIG; a
  • Gwneud data yn weladwy mewn theatrau er mwyn cyfrannu at ddiwylliant o wella.

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd Darren Millar AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad: "Dylai fod yn flaenoriaeth allweddol i leihau nifer y llawdriniaethau sy'n cael eu canslo a welwn ar hyn o bryd yn y GIG yng Nghymru".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn cymryd camau i sicrhau fod y sustem llawdriniaethau yn y gwasanaeth iechyd yn fwy effeithiol

"Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn tanlinellu'r ffaith moel fod bron i hanner y llawdriniaethau sydd wedi eu gohirio unai oherwydd bod cleifion wedi canslo neu heb fynychu," meddai.