'Gormod o oedi' mewn achos cam-drin medd dioddefwr

Cyhoeddwyd

Mae dyn sy'n honni iddo gael ei gam-drin mewn cartref plant ugain mlynedd yn ôl wedi dweud wrth BBC Cymru nad yw am barhau gyda'i honiad oherwydd yr oedi sydd wedi digwydd cyn i'w achos fynd gerbron llys.

Fe wnaeth y dyn, na ellir ei enwi, gwyno am y tro cyntaf dair blynedd yn ôl. Cafodd manylion ei achos eu hanfon at Wasanaeth Erlyn y Goron sydd heb benderfynu pa gamau i'w cymryd.

Lleisiodd ei bryderon yn gyntaf ym mis Tachwedd 2012 gydag adran gwasanaethau cymdeithasol y cyngor oedd yn gofalu amdano pan yn fachgen ifanc, ac yna gyda swyddogion o Ymgyrch Pallial, sydd yn ymchwilio i achosion o gam-drin hanesyddol mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Mae'r dyn yn dweud iddo gael ei hudo i mewn i berthynas rywiol gan ofalwraig pan oedd yn 16 oed.

Mae'n dweud iddo ddeall oblygiadau'r hyn ddigwyddodd iddo wrth iddo fynd yn hŷn.

"Rydych yn deall mwy nawr pa mor niweidiol y gall gweithredoedd pobl eraill fod. Rwy'n meddwl ei fod wedi cymryd mor hir â hyn i ddeall oblygiadau ymddygiad rhywun ar unigolyn oedd mor fregus", meddai.

Cafodd ei holi'n gyntaf gan swyddogion o dîm Pallial, sydd yn rhan o'r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol, ym mis Chwefror 2013.

Mae'n disgrifio'r profiad fel un cadarnhaol.

Gwaith papur

Ym mis Awst y llynedd cafodd gwaith papur ei achos ei anfon at Wasanaeth Erlyn y Goron.

Mae'n dal i aros i glywed os bydd ei achos yn mynd o flaen llys ac mae'n credu fod y broses wedi bod yn un rhy hir.

"Rhaid bod 'na rhyw fath o ganlyniad i hyn. Dyna pam es i at yr heddlu i chwilio am ganlyniad. Mae'n teimlo fel fy mod mewn limbo ar hyn o bryd o ran gwaith a pherthynas. Rwyf i wirioneddol am weld diwedd ar y sefyllfa er mwyn i mi symud ymlaen heibio hynny."

Dywedodd nad oedd am barhau i fod yn rhan o unrhyw ymchwiliad nac achos llys, er lles ei iechyd. Mae wedi dweud hynny wrth swyddogion Ymgyrch Pallial, ond mae hefyd yn dweud nad yw am dynnu ei gŵyn yn ôl.

Dywedodd llefarydd ar ran Ymgyrch Pallial eu bod yn "ymwybodol o'r pryderon sydd wedi eu lleisio gan y dioddefwr ac fe fydde nhw'n trafod hyn gyda phartneriaid."

Dywedodd Prif Erlynydd Cymru ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron, Ed Beltrami:

"Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi ei ymrwymo i chwarae ei ran mewn cael cyfiawnder i gymaint o ddioddefwyr ag sydd bosib drwy Ymgyrch Pallial. Rydym yn cydnabod bod dioddefwyr yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud ac mae'n bryder amlwg i ni os yw dioddefwr yn teimlo nad ydi'r system yn cyflawni cyfiawnder iddyn nhw mewn modd amserol."

"Mae Ymgyrch Pallial wedi llwyddo'n barod i erlyn nifer o droseddwyr sydd wedi osgoi cael eu herlyn am amser sylweddol. Hyd yn hyn mae dros 20 dioddefwr wedi gweld eu poenydwyr yn cael eu dyfarnu'n euog yn dilyn achosion llys.

"Mewn rhai ffyrdd mae llwyddiant yr ymgyrch wedi creu ei sialensiau ei hun", meddai.