Cynllun cyfrifiadurol £40m yn methu targedau swyddi

  • Cyhoeddwyd
HPCFfynhonnell y llun, HPC Wales

Fe wnaeth cynllun cyfrifiadurol gwerth £40m greu llai na hanner y swyddi yr oedd wedi gobeithio ei wneud, a chefnogi llai na hanner y nifer o fusnesau yr oedd wedi bwriadu eu cefnogi.

Cafodd HPC Wales (High Performance Computing Wales Ltd) ei sefydlu er mwyn darparu rhwydwaith cyfrifiadurol i fusnesau a phrifysgolion ei ddefnyddio ar gyfer eu gwaith ymchwil rhwng 2010 a 2015.

Bwriad y cynllun oedd creu dros 400 o swyddi, ond dim ond 170 o swyddi gafodd eu creu yn y pen draw. Roedd y cwmni'n gobeithio cefnogi 550 menter yn ystod y pum mlynedd gyntaf, ond dim ond 247 o fusnesau gafodd eu cefnogi.

Dywed HPC Wales bod y cynllun wedi bod yn llwyddiant.

Cafodd y cynllun ei redeg yn wreiddiol gan chwe phrifysgol - prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Derbyniodd y cynllun £19m o gyllid Ewropeaidd drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), £10m gan Lywodraeth San Steffan a £5m gan Lywodraeth Cymru.

Ffynhonnell y llun, HPC Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae HPC Wales yn gyfuniad o rwydwaith cyfrifiadurol y prifysgolion

Dywedodd David Elcock, prif weithredwr a swyddog cyllid HPC Wales wrth BBC Cymru Fyw: "Mae wedi bod yn gynllun heriol ag anodd ond mae'n un lle rydym wedi cyflawni llawer a lle rydym wedi creu ased cenedlaethol i Gymru, wrth sefydlu rhwydwaith uwch-gyfrifiadurol gyntaf Cymru. Mae ganddo ni beiriant a rhwydwaith y gall Cymru fod yn falch ohono, ac mae ymysg y gorau yn Ewrop.

Targedau

"Roedd y targedau gwreiddiol yn anodd ac fe gafon nhw eu gosod yn 2009 a 2010 cyn dechrau'r dirwasgiad economaidd, a chyn i'r economi droi, nid ond yng Nghymru a'r DU ond yn Ewrop a'r byd.

"Felly fe gafodd y targedau eu gosod mewn cyfnod, ac yna, pan ofynnwyd i'r prosiect gyflawni'r targedau roedd y tirlun economaidd wedi newid, a newid yn sylweddol. Felly rwy'n credu bod HPC Wales wedi gwneud yn dda iawn i greu 170 o swyddi newydd yma yng Nghymru na fyddai'n bodoli heblaw am ein gwaith ni."

Disgrifiad o’r llun,
Mae prif swyddfa'r cwmni wedi bod ar y safle yma ym Mangor

Mae prif swyddfa'r cwmni yn adeilad Tŷ Menai ym Mangor ar fin cau, tra bod cais newydd am arian Ewropeaidd i ariannu cynllun HPC Wales Rhan 2 yn cael ei baratoi gan Brifysgol Caerdydd fel rhan o gonsortiwm sy'n cynnwys prifysgolion Caerdydd, Bangor, Abertawe ag Aberystwyth.

Bydd ail ran y cynllun yn para am bum mlynedd os bydd y cais yn llwyddiannus, ac fe fydd yn canolbwyntio ar ymchwil a mentergarwch.

Llywodraeth

Dywedodd Llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Cafodd HPC Wales ei ariannu er mwyn darparu adnoddau uwch-gyfrifiadurol o safon er mwyn cynorthwyo ymchwil a mentergarwch. Fe wnaeth y cynllun adrodd bod 170 o swyddi wedi eu creu, gan gynnig cymorth i 247 o fusnesau a chreu buddsoddiad o £3.74m i economi Cymru.

"Mae'r targedau gwreiddiol yn adlewyrchu natur uchelgeisiol a dyfeisgar y cynllun. Hwn oedd y cynllun cyntaf o'i fath yng Nghymru ac fe gafodd y cynllun ei drefnu cyn i effaith sylweddol yr argyfwng economaidd ddod yn amlwg. Fe ddechreuodd y cynllun weithio'n llawn yn hwyrach na'r disgwyl. O ganlyniad, cafodd maint y cynllun ei leihau o gymharu gyda'r hyn yr oedd wedi ei gynllunio'n wreiddiol, a bu adolygiad o'r targedau o achos hynny."

Disgrifiad o’r llun,
Rhan fach o rwydwaith cyfrifiadurol HPC Wales