Brynffynnon: Gollwng cyhuddiadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Canolfan Brynffynnon yn y Felinheli wedi cau ers Mai 2014

Mae cyhuddiadau yn erbyn dau ddyn oedd wedi'u cyhuddo o greulondeb i blant mewn uned addysgol yng Ngwynedd wedi cael eu gollwng.

Roedd Garry Vaughan Roberts, 43 oed o Gaernarfon, a Sion Bedwyr Evans, 41 oed o Lanrug, yn wynebu cyfanswm o 50 cyhuddiad, ac roedd yr achos yn eu herbyn i fod i ddechrau ym mis Hydref.

Roedd yr honiadau'n ymwneud â chreulondeb yng Nghanolfan Brynffynnon, Y Felinheli, rhwng Medi 2006 a Mawrth 2014.

Clywodd achos blaenorol bod 24 o blant o dan 16 oed wedi gwneud cwynion, a bod yr heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol wedi ymchwilio.

Gwybodaeth newydd

Ond ddydd Gwener daeth datganiad gan Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn dweud na fyddai'r achos yn erbyn y ddau yn digwydd.

Mewn datganiad dywedodd Catrin Evans o Uned Achosion Cymhleth y CPS yng Nghymru:

"Mae erlynwyr yn adolygu bob achos yn unol â'r canllawiau i erlynwyr y Goron, ac mae'r adolygiad yn ystyried unrhyw newid mewn amgylchiadau wrth i'r achos ddatblygu, gan gynnwys dadl yr amddiffyniad.

"Ym mis Ionawr fe ddaeth gwybodaeth newydd ac ychwanegol i law gan yr heddlu.

"Ar ôl adolygu'r wybodaeth yma'n ofalus, fe ddaethon ni i'r casgliad nad oedd tystiolaeth ddigonol i gynnig cyfle o euogfarn yn erbyn y diffinyddion.

"Mae'r penderfyniad felly wedi ei wneud i atal yr achos, ac rydym wedi ysgrifennu at y llys i gadarnhau na fydd yr erlyniad yn cynnig unrhyw dystiolaeth yn erbyn y ddau ddiffynnydd."

Mae Canolfan Brynffynnon wedi cau ers 2014.

Ychwanegodd Ms Evans: "Rydym yn deall y gallai'r datblygiad yma fod yn siom i deuluoedd y rhai oedd ynghlwm â'r achos.

"Rydym wedi ysgrifennu at bawb i egluro'r penderfyniad a'r rhesymau amdano, ac i gynnig cyfarfodydd i drafod y mater. Rydym hefyd wedi egluro hawliau dioddefwyr a'u teuluoedd o dan y Cynllun Hawl Dioddefwyr i Adolygu Achos."

Bydd yr achos nawr yn cael ei restru fel un lle nad yw'r erlyniad yn cynnig tystiolaeth. Roedd gwrandawiad pellach i fod i ddigwydd ym mis Ebrill.

Ymateb Cyngor Gwynedd

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cyhoeddi na fyddent yn parhau gydag erlyniad dau aelod o staff Cyngor Gwynedd o uned gyfeirio Canolfan Brynffynnon.

"Yn unol â Chanllawiau Amddiffyn Plant Cymru-Gyfan, mae gan y Cyngor ddyletswydd i ymchwilio i honiadau o gamdriniaeth yn erbyn unigolion sydd yn gweithio gyda plant.

"Yn unol a'r cyfrifoldebau yma, bydd y Cyngor yn parhau gyda'r ymholiadau amddiffyn plant ar y pump aelod o staff sydd wedi eu hatal o'u gwaith yn ystod yr ymchwiliad yma.

"Mae'r aelodau staff yn parhau i fod wedi eu hatal o'r gwaith tra bod ymchwiliadau mewnol yn parhau.

"Ni fyddai'n briodol i'r Cyngor wneud sylw pellach tra bod yr ymchwiliadau mewnol yma yn parhau."