Adrannau gofal brys: Amseroedd aros wedi gwaethygu

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth amseroedd aros mewn adrannau gofal brys yn ysbytai Cymru waethygu dros y gaeaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Ym mis Chwefror, mae ffigyrau yn dangos bod 77.2% o gleifion wedi gorfod aros am lai na phedair awr mewn adrannau brys cyn cael eu trin, eu symud i adran arall neu eu hanfon adref.

78.5% oedd y ffigwr ym mis Ionawr. Targed y llywodraeth yw bod 95% o bobl yn aros am lai na phedair awr.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y ffigyrau yn adlewyrchu'r ffaith fod adrannau brys wedi bod yn brysurach nac erioed dros y gaeaf.

112 claf bob awr

Yn ôl y ffigyrau, roedd 3,624 o achosion lle bu'n rhaid i gleifion aros dros 12 awr mewn adrannau gofal brys ym mis Chwefror - 330 yn fwy nac ym mis Ionawr.

Mae'r ffigyrau hefyd yn sylweddol waeth na Chwefror 2015, pan wnaeth 83.7% o bobl aros am lai na phedair awr, a 2,203 o bobl wnaeth aros am fwy na 12 awr.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud fod adrannau brys wedi bod yn brysurach nac erioed eleni, gyda'r nifer uchaf o bobl yn mynd i adrannau brys ym mis Chwefror ers i'r cofnodion ddechrau yn 2006.

Maen nhw hefyd yn dweud bod achosion o'r ffliw a norofirws wedi rhoi straen ychwanegol ar wasanaethau.

Ar gyfartaledd, fe wnaeth 2,689 o bobl fynd i adrannau brys bob dydd ym mis Chwefror - 112 bob awr.

'Pwysau ychwanegol'

Dywedodd prif weithredwr y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru bod "cynlluniau cadarn" wedi eu gweithredu gan fyrddau iechyd yn ogystal â £45m o fuddsoddiad newydd i reoli pwysau'r gaeaf.

Ychwanegodd Dr Andrew Goodall: "Er hynny, mae achosion o'r ffliw a chynnydd mewn achosion o salwch norofirws wedi rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau.

"Hefyd mae cynnydd yn y nifer o bobl dros 85 sydd angen gofal - yn aml mae ganddyn nhw anghenion meddygol cymhleth ac mae angen iddyn nhw fod yn yr ysbyty am gyfnodau hirach."

Mae ffigyrau diweddar yn awgrymu bod adrannau gofal brys mewn rhannau eraill o'r DU yn ei chael hi'n anodd delio gyda'r galw - gydag adrannau yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn methu eu targedau.