Carchar am 10 mlynedd am ddal dyn oedrannus yn gaeth

  • Cyhoeddwyd
Kurt Jarman
Disgrifiad o’r llun,
Fe orfododd Kurt Jarman ei hun i mewn i gartref Dilwyn Jones ar Stryd Penrallt ym Machynlleth

Mae dyn o Fachynlleth wedi ei garcharu am 10 mlynedd wedi iddo ddal dyn oedrannus yn gaeth yn ei gartref, a'i fygwth a'i fwrw.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Kurt Jarman, 21 oed o Fryn y Gog, wedi dal Dilwyn Jones yn gaeth yn ei gartref yn y dre am dair awr.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, dywedodd yr erlyniad iddo fwrw'r gŵr 77 oed, bygwth ei ladd, torri ei wddf gyda chyllell Stanley, difrodi ei gartref wrth chwilio am arian, cyn ei orfodi i dynnu arian o dwll yn y wal.

Cyfaddefodd Jarman i gyhuddiadau o geisio lladrata a cham-garcharu.

'Yfed yn drwm'

Dywedodd Janet Gedrych ar ran yr erlyniad fod Jarman yn adnabod Mr Jones a'i fod wedi ei drin yn wael yn y gorffennol.

Ar 21 Tachwedd 2015 roedd Jarman wedi chwarae rygbi yn Harlech, ac yn ôl ei fargyfreithiwr, roedd wedi yfed yn drwm wrth i'r bws roedden nhw'n teithio ynddo aros mewn tafarndai ar y ffordd adref.

Ychydig cyn hanner nos, medd Miss Gedrych, gorfododd Jarman ei hun i mewn i gartref Mr Jones ar Stryd Penrallt.

Fe darodd Mr Jones i'r llawr a mynnu £5,000 ganddo, gan fygwth "tynnu'r tŷ yn ddarnau".

Yn ystod y tair awr nesaf, dywedodd Ms Gedrych i Jarman achosi difrod mawr a dal cyllell mor agos at wddf Mr Jones iddo dorri'i groen.

Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Abertawe sut y cafodd Dilwyn Jones ei ddal yn gaeth yn ei gartref am dair awr.

Daeth Jarman o hyd i gardiau banc Mr Jones, ond llwyddodd y gŵr oedrannus i feddwl am ffordd o ddianc.

Dywedodd nad oedd yn gallu cofio rhifau cyfrinachol y cardiau ond y byddai'n gallu gwasgu'r botymau petai'n mynd i beiriant twll yn y wal.

Yn ôl Ms Gedrych, roedd Mr Jones yn gwybod bod camerâu cylch cyfyng ar brif stryd Machynlleth, ac wrth iddyn nhw ddynesu at y peiriant, fe wrthododd mynd ymhellach.

Sylweddolodd Jarman ei fod "ar gamera" a gadael, ond fe geisiodd dynnu arian o'r peiriant o gyfrifon Mr Jones ddwywaith, heb lwyddiant.

Niwed seicolegol

Cafodd Mr Jones ei gludo i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth gan yr heddlu, ond ar y ffordd aeth â'r swyddogion i'w dŷ i ddangos y difrod.

Yn ôl Ms Gedrych, mae Mr Jones wedi dioddef niwed seicolegol difrifol yn dilyn yr ymosodiad.

Mae wedi methu a mynd yn ôl i'w gartref a bellach mae'n byw mewn llety i'r henoed.

Dywedodd bargyfreithiwr Jarman, John Hedgecoe mai alcohol oedd wrth wraidd ei ymddygiad.

Wrth ei ddedfrydu i 10 mlynedd o garchar, dywedodd y barnwr Peter Heywood: "Fe orfodoch eich hun i mewn i'w gartre gyda'r bwriad o ddwyn arian oddi wrtho... Fe ddalioch chi fe'n gaeth.

"Mae e wedi ei adael â chreithiau y mae e'n meddwl fydd ganddo am weddill ei fywyd."